Lksok&dj %

izk;%iwNs tkus okys loky

 

1-    lkekU; %

1-1           lsok&dj D;k gS\

;g ,d dsUnz ljdkj ds foRrh; vf/kfu;e 1994 ds vUrZxr ns; dj gS] tks ysu&nsu dh lsokvksa ij yxk;k tkrk gSA

;g ,d vizR;{k dj gS tks  lkekU;r% lsok nsus okyh laLFkk;s vnk djrh gS vkSj os jkfk dj ;ksX; lsokvksa ds izkIrdRrkZ ls olwyh djrh gSA

 

1-2           D;k lsok izkIr djus okys dks Hkh lsok dj vnk djuk gS\

dqN ekeyksa esa dsUnz ljdkj lsok dj dk Hkqxrku dk ogu izkIrdRrkZ ij Hkh varj.k dj ldrh gS ;g izkklfud lqfo/kk ds fy, fd;k tk ldrk gSA lkekU; Hkk"kk esa ls fjolZ pktZ dgk tk ldrk gSA  izu 1-8 ns[ksa

 

1-3           fdl vf/kdkj ds rgr~ lsok dj vkjksfir dh tkrh gS\

Hkkjr ds lafo/kku dh vuqPNsn vii dh izfof"V ds rgr~] dsUnz ljdkj us foRr vf/kfu;e 1994 ds v/;k;&v ds rgr~ lsok&dj kqYd] vkjksfir fd;k gSA foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 65 esa lsok dj&;ksX; lsokvksa dks ifjHkkf"kr fd;k gSA mijksDr vf/kfu;e dh /kkjk 66 ds rgr~ izHkkj lwph pkftZax lsDku gSA

 

1-4           dj&;ksX; lsok,aW dkSu&dkSu lh gSa\

lsokvksa dh ifjfk"V&1 esa of.kZr dh x;h gSA lwph esa  ys[kk&kh"kZ Hkh crk;s x;s gSa] ftls lsok dj ,oa cdk;k jkfk] cSad esa tek djrs le; fooj.kh esa th-,-vkj-&7 ;k Vh-vkj&6 Hkjuk gSA

 

1-5   dSls ;g fu.kZ; fy;k tk,xk fd dksbZ O;fDr dks lsok dj vnk djuk gS\

 

v-   ;fn vki xzkgd dks fdlh izdkj dh lsok iznku djrs gSa rks vki fuEufyf[kr ckrksa ij /;ku nsa %&

(i)   D;k vkidh nh tkus okyh lsok,aW lsok dj ds nk;js dh ifjfk"V&1 dh lwph esa vkrh gS\

(ii)   D;k mDr lsok dh dksfV esa vf/klwpuk ds rgr~ lkekU; vFkok fofk"V NwV ns; gS\

(iii)  D;k bl iqfLrdk ds iSjk 7-1 esa of.kZr y?kq lsok  nsus okys laLFkk dh lwph esa vkrs gSa\ ftlesa ewY; ds vk/kkj ij NwV nh x;h gSA

(iv)  D;k nh x;h lsokvksa ij lsok dj olwysa x;s gSa ;k nh tkuh gS\

 

;fn fdlh O;fDr }kjk iznku dh x;h lsok] lsok dj ds nk;js esa vkrh gS vkSj ml lsok esa NwV ugha nh x;h gS rks lsok dj] dj;ksX; izkIr lsok ds ewY; ds vk/kkj ij ns; gksxh] ckrsZ NwV ds ;ksX; gksA d`Ik;k 1-7 ns[ksa

 

c-   ;fn vki lsok dj iznku djus okyh laLFkkvksa dh lsokvksa dk mi;ksx dj

     jgs gSa rks d`Ik;k fuEufyf[kr ckrksa ij /;ku nsa %&

(i)   D;k vki tks lsok izkIr djrs gSa og lsok dj ds nk;js esa gS\ D;k lsok ikusokyksa dks mi;qZDr vf/kfu;e dh /kkjk 682 ds lkFk ifBr lsok dj fu;ekoyh]1994 ds fu;e 2?k ds rgr~ dj nsuk gS\ d`Ik;k izu la0&1-8 ns[ksa

(ii)   ;fn lsok ikus okyk O;fDr fdlh ,slh lsok dks izkIr djrk gS tks foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 65 ds rgr~ dj ;ksX; lsokvksa esa gS rks izkIrdRrkZ dks lsok dj] ;fn fdlh izdkj dh NwV@mikeu ns; gS rks mls Hkh /;ku esa j[krs gq,] nsuk gSA

(iii)     d`Ik;k /;ku j[ksa fd fnukaWd 01&03&2005] vf/klwpuk la0&6@2005 ds rgr~ tkjh lwpuk tks de ykxr ds lsok laLFkkvksa ij fnukaWd 01-04-2005 ls ykxw gS ftUgsa ewY; ds vk/kkj ij NwV nh x;h gS] og dj ;ksX; lsokvksa ds izkIrdRrkZvksa ij ykxw ugha gksxhA

     bl laca/k esa foLr`r tkudkjh ds fy, d`Ik;k izu la0&7-1 dk mRrj ns[ksa

 

;fn vkidks dksbZ kadk ;k vlqfo/kk gks rks d`Ik;k vius utnhdh lgk;rk dsUnz vFkok dsUnzh; mRikn kqYd vk;qDrky;@ lsok dj vk;qDrky; ls lEidZ dj ldrs gSa ;k fQj foLr`r lek/kku ds fy, gekjs osclkbV www.cbec.gov.in  dks ns[ksa vkSj irk ,oa nwjHkk"k la[;k uksV djsa A

1-6  lsok&dj dha D;k njsa gSa\

orZeku esa] lsok dj dh nj 12% gS tks dj&;ksX; lsokvksa ds dqy ewY; ij ns; gSA blds vfrfjDr] lsok dj dh jkfk dk 03% dh nj ls fk{kk midj ns; gSA

 

dj&;ksX; lsokvksa ds ewY; dk dqy 12-36% gS foRr vf/kfu;e] 1994 dh /kkjk 66 12% lsok dj] foRr vf/kfu;e] 2004 dh /kkjk 85 2% fk{kk midj vkSj foRr vf/kfu;e 2006 dh /kkjk 126 (1% ekf/;ed ,oa mPpRrj fk{kk gsrq midj

 

foRr vf/kfu;e ds okf"kZd ctV esa dj dh njsa cny ldrh gSA

 

njksa dk bfrgkl %

 

dz0la0

vof/k

Lksok dj dh njsa

fk{kk midj dh nj

1-

1994 ls 13-05-2003

5%

kwU;

2-

14-05-2003 ls 09-09-2004

8%

kwU;

3-

10-09-2004 ls 17-04-2006

10%

Lks-dj- dk 2%

4-

18-04-2006 ls 10-05-2007

12%

Lks-dj dk 2%

5-

11-05-2007 ls vc rd

12%

Lks-dj dk 2%$1%

ek/;fed ,oa mPprj fk{kk

 

 

1-7           ^dj&;ksX; lsokvksa ds ewY;* dk rkRi;Z D;k gS\

(i)      lk/kkj.kr% dj ;ksX; lsokvksa ds ewY; vFkZ gS & dj&;ksX; lsokvksa dks iznku djus ds fy, vFkok dh xbZ lsokvksa ds lEcU/k esa iznkrk tks Hkh dqy jkfk izkIr djrk gS rks bl lEcU/k esa foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 67 ds lkFk ifBr lsok&dj ewY; fu/kkZj.k fu;ekoyh 2006 dks /;ku esa j[krs gq, lsok&dj ewY; fu/kkZfjr dh tkuh gSA  

(ii)   dqN lssokvksa ds fy,] mikeu dh fofk"V izfrkr ykxw gksrh gS ftlesa dqy izkIr jkfk ij nh x;h lsokvksa ij vk/kkfjr gS] ckrsZ fd blds lkFk&lkFk lsok nsus okyh laLFkk lsuosV dzsfMV dk ykHk eky dh fcdzh ewY; dk lsok iznku djrs le; ugha mBk;k gSA mDr vf/klwpuk la0&12@2003&ls-dj-] fnukaWd 20&06&2003 ds vuqlkj ugha ?kVk;k gS   

(iii)  dqN vuqca/k dk;Z lsok ds fy, la;qDr ;kstuk Hkh ykxw gS] ftlesa O;fDr dks lsok dj dh vnk;xh vuqca/k dj lsok ds lkis{k esa iznku djuk iM+rk gS mUgsa ;g fodYi gksrk gS fd mu ij ns; lsok dj dk;Z ds vuqca/ku esa nh xbZ lsok ij ;k fQj mlds cnys mDr vf/kfu;e dh /kkjk 66 ds rgr fu/kkZfjr lsok dj nj ds vuqlkj vnk djsa ftlesa vuqcaf/kr dk;Z dh dqy jkfk ij olwyh xbZ pktZ dk 2 izfrkr ds cjkcj gksA

     fofo/k lsokvksa ij mikeu dh ykxw gksus dh izfdz;k ds fy, ifjfk"V&2 ns[ksaA

1-8  lsok dj vnk djus dk mRrnkf;Ro fdu ij gS\

lkekU;r% tks O;fDr dj&;ksX; lsokvksa dks iznku djus ds fy, lfoZl pktZ olwyrk gS og O;fDr dk gh mRrjnkf;Ro gksrk gS fd og ljdkj ds [kkrs esa tek djsaA mDr vf/kfu;e dh /kkjk&68 1 vioknLo:Ik fuEufyf[kr gS %&    

(i)     fonsk lsok&iznkrk }kjk iznku dh tkus okyh dj ;ksX; lsokvksa ds fy, ftudk Hkkjr esa LFkkf;Ro ugha gS] ;fn izkIrdrkZ lsok ysrk gS rks mls lsok dj vnk djuk gksxk

(ii)     lgk;d chek lsokvksa ds lkis{k esa chek ,tsaVksa ds ek/;e ls tks chek dEiuh vtZu djrh gS mlds fy, og lsok&dj vnk djrh gSA

(iii)                        og O;fDr tks dj ;ksX; lsokvksa ds fy, eky HkkM+k nsrk gS] tks eky VkUliksVZl ,tsUlh }kjk lM+d ekxZ ls ifjogu fd;k tkrk gS] lsok&dj vnk djrk gSA ;fn eky izs"kd ;k eky dk izkIrdrkZ fuEufyf[kr dksfV esa vkrk gS rks mls lsok&dj nsuk gS tSls d dksbZ QSDVh] [k dksbZ dEiuh] x dksbZ dkjiksjsku] ?k dksbZ lkslkbZVh M- dksbZ dkWijsfVo lkslkbZVh p mRikn kqYd eky dk Mhy N dksbZ dksjiksjsV ckWMh ;k ikVZujfki QeZA

(iv)     E;qPoy Q.M ds forj.k esa] E;qPoy Q.M forjd }kjk nh xbZ dj;ksX; lsokvksa ds fy, lsok dj fn;k tkrk gSA bl lEcU/k esa E;wPoy Q.M ;k lgk;d eSustesUV dEiuh dks mDr lsok iznku djus ds fy, lsok&dj vnk djrh gSA

d`Ik;k mDr vf/kfu;e dh /kkjk 682 ds lkFk ifBr lsok dj fu;ekoyh&1994 dk fu;e 2?k ns[ksaA

1-9  lsok dj ds lEcU/k esa dj fu/kkZj.k djus dh dkSu&lh lkafof/kd ykxw gksrh gS\

    lsok dj dh kqYd ds lEcU/k esa fuEufyf[kr lkafof/kd ykxw gS %&

(i)   foRr vf/kfu;e 1994&v/;k;&v-/kkjk 64 ls 961 bl iqfLrdk esa mDr dks vf/kfu;e djds fy[kk x;k gS ;g v/;k; tEew ,oa dehj jkT; dks NksM+ dj Hkkjr ds lHkh jkT;ksa esa ykxw gSA

(ii)   foRr vf/kfu;e 2004&v/;k;&vi ns; lsok&dj ij 2 izfrkr dh nj ls fk{kk midjA

(iii)  lsok dj fu;ekoyh 1994 bl iqfLrdk esa fu;eksa ;k ls-dj] 1994 fy[kk x;k gS

(vi)  lsuosV dzsfMV fu;ekoyh] 2004

(v)   fu;kZr lsok dj fu;ekoyh] 2005

(vi)  lsok dj fu;ekoyh] 2005 fofk"V dksfV ds O;fDr;ksa ds fy, iathdj.k

(vii)  lsokvksa ij ns; dj Hkkjr ds ckgj ls nh x;h vkSj Hkkjr esa izkIr gqbZ fu;ekoyh 2006 fnukaWd 19-04-2006] vf/kwlpuk la0&11@2006&ls-dj tks 19 vizSy] 2006 ls ykxw gSA

(viii)  lsok dj ewY; fu/kkZj.k fu;ekoyh] 2006 19-04-2006 ls ykxw vf/klwpuk la0&12@2006&ls-dj] fnukaWd 19-04-2006

(ix)  lafonk dk;Z (la;qDr ;kstuk ds rgr~ lsok dj dh vnk;xh fu;eokyh] 2007&vf/klwpuk la0&32@2007&ls-dj] fnukaWd 22 ebZ] 2007

(x)   mi;qZDr ds vfrfjDr dsUnzh; mRikn kqYd vf/kfu;e 1944 ds dqN izko/kku lsok dj fo"k;ksa esa Hkh ykxw gSa foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 83

 

1-10 dsUnzh; mRikn kqYd ds fdu izko/kkuksa dks lsok&dj ds lEcU/k esa ykxw fd;k tkrk gS\

dsUnzh; mRikn kqYd ds izko/kkuksa dks lsok&dj ds lEcU/k esa mRikn kqYd ds vk/kkj ij ykxw fd;k tkrk gS ftldh lwph ifjfk"V&3 esa nh x;h gSA

1-11 D;k lsok dj vnk;xh dh NwV fdlh O;fDr ;k muds ifjokj ds lnL;ksa dks fey ldrh gS\ ;fn og dk;kZy;hu dk;Z ds fy, fMIyksesfVd feku ds nkSjs esa gS vFkok fMIyksesfVd feku ds fy, inLFkkfir gSa\

gkWa] lHkh dj ;ksX; lsokvksa ds fy, fMIyksesfVd feku ds dk;kZy;hu dk;Z esa yxs O;fDr;ksa vFkok muds ifjokj ds lnL;ksa dks O;fDrxr~ bLrseky vFkok fMIyksesfVd ,tsUVksa ds ikfjokfjd lnL;ksa ds bLrseky ds fy,] O;fDr vxj fonsk esa dSfj;j dkWulqyj dk;kZy; esa] fdlh fonsk dwVuhfrK feku esa inLFkkfir gksa ;k Hkkjr esa dkWulyj esa inLFkkfir gks mls fnukaWd 23 ebZ] 2007] vf/klwpuk la0&33@2007&ls-dj ,oa 34@2007&ls-dj] fnukaWd 23 ebZ] 2007 ds rgr lsok&dj vnk djus dh NwV gS ckrsZ fd mDr vf/klwpukvksa esa of.kZr iz.kkyh ds vuq:Ik gksA

1-12 ;fn gkaW] rks dqVuhfrK feku esa yxs gq, vf/kdkfj;ksa ds fy, lsok dj esa vnk;xh dh NwV dh D;k izfdz;k gS\

(i)      fonsk dqVuhfrK feku ;k Hkkjr esa dkmUlyj dk in fonsk ea=ky; ds izksVksdky fMfotu }kjk tkjh gksrk gS ftlesa ;g izek.k&i= fn;ktkrk gS fd mDr vf/kdkjh dks lsok dj dh vnk;xh ls NwV] vnku&iznku ds fl)kUr ds vuq:Ik nh tkrh gSA mldk mYys[k mDr izek.k&i= esa gSA

(ii)      dkmUlyj in ds ;k fonsk dqVuhfrK feku ds izeq[k ;k dksbZ O;fDr tks mDr feku esa rSukr gS ;k mDr in ij vf/kd`r gS] og lsok dj nsus okyh laLFkk dks muds }kjk ;k tks Hkh vf/kd`r O;fDr gksa mlds }kjk lR;kfir djds mDr izek.k i= dh izfr lkSaiuh gksxhA mudks vius gLrk{kj ls ;k tks Hkh vf/kd`r vf/kdkjh gks mudks ewy izfr esa opuca) Hkh lkSiuk gksxk] ftlesa ;g lwfpr djuk gksxk fd mDr foRrh; o"kZ esa tkjh] dzekad vkfn dk mYys[k djrs gq, fd fdl izdkj dh lsok;sa dk;kZy; ds dk;Z gsrq mDr dkmUlyj }kjk ;k mDr fonsk dwVuhfrK feku }kjk yh x;h gSA

(iii)     mDr fonsk dwVuhfrK feku ;k dkmUlyj in ds izeq[k vFkok tks Hkh vf/kd`r vf/kdkjh gksa muds }kjk mu opuca/kksa dk ys[kk&tks[kk j[kuk gksxk] tks mDr foRrh; o"kZ esa tkjh fd;s x;s gSaA mDr ys[kk&tks[kk esa fuEufyf[kr rF;ksa dks ntZ fd;k tkuk gS %&

(d)     mDr opuca/kksa dh tkjh dh tkusokyh rkjh[ksa] dzekad lfgrA

([k)    dj ;ksX; lsokvksa ds iznkrk dk uke ,oa iathdj.k la[;k fy[kh tkuh gS] vkSj

(x)     dj ;ksX; lsokvksa dk fooj.k bUoksbl la[;k lfgr ntZ jguh gSA

(iv)     bUoksbl ;k fcy] tSlk Hkh ekeyk gks pkyku dh lsok dj fu;ekoyh 1994 ds fu;e 4 d ds vuqlkj tkjh fd;k tkuk gS blds vykok mDr fu;e ds vuqlkj tks Hkh lwpuk ekaWxh tk, ftlesa dzekad] opuc) dh rkjh[k lHkh fonsk dwVuhfrK feku ds izeq[k vFkok dkmUlyj }kjk nh tkuh gS] vkSj

(v)     lsok nsus okyh laLFkk dks mDr lHkh nLrkostksa dks lqjf{kr j[kuk gSA mi;qZDr fcUnq i ds vuqlkj] lR;kiu ds fy, nks izfr;ksa esa tkjh dh xbZ bUokbZl dh izfr;kaWA

uksV % ;fn fdlh dkj.kok fonsk ea=ky; ds izksVksdky fMfotu }kjk tkjh dh xbZ izek.k i= tks fonsk dwVuhfrK feku ;k Hkkjr esa dkmUlyj dks nh x;h Fkh mls ;fn og okil ysrk gS rks mldh okilh dh lwpuk mDr fonsk dwVuhfrK feku ;k Hkkjr esa dkmUlyj dks nsxk] rc lsok dj dh NwV tks fonsk dqVuhfrK feku ;k Hkkjr ds dkmUlyj }kjk dk;kZy; ds iz;ksx ds fy;s yh x;h Fkh og okilh dh lwpuk dh frfFk ls lekIr gks tk;sxhA

1-13 fdlh O;fDr ;k mlds ifjokj ds lnL; }kjk tks dwVuhfrK feku  ij gksa mUgsa lsok dj dh vnk;xh ls NwV ysus dh D;k izfdz;k gS\

fuEufyf[kr izfdz;k fu/kkZfjr gSa %&

(i)      fonsk ea=ky; ds izksVksdky fMfotu }kjk dqVuhfrK ,tsUVks ;k dSfj;j dkmUlyj vf/kdkfj;ksa dks tks mDr fonsk dqVuhfrK feku esa ;k dkmUlyj in Hkkjr esa gSa mUgsa ,d izek.k&i= tkjh djrk gS] ftlesa vknku&iznku ds fl)kUr ds vk/kkj ij lsok dj nsus dh NwV jgrh gSA

(ii)      fonsk ea=ky; ;k jkT; ds izksVksdky foHkkx ds izksVksdky fMfotu }kjk fMIyksesfVd ,tsUV ;k dSfj;j dkmUlyj vf/kdkjh dks ,d igpku dkMZ ftlesa foy{k.kiw.kZ  igpku la[;k vkSj mlesa muds QksVksxzkQ uke] inuke] inLFkkiu dh txg ntZ jgrk gS] mls tkjh djrk gSA

(iii)     dkmUlyj in ds ;k fonsk dqVuhfrK feku ds izeq[k ;k dksbZ O;fDr tks mDr feku esa rSukr gS ;k mDr in ij vf/kd`r gS og lsok dj nsus okyh laLFkk dks muds }kjk ;k tks Hkh vf/kd`r O;fDr gksa mlds }kjk lR;kfir djds mDr izek.k i= dh izfr lkSaiuh gksxhA mudks vius gLrk{kj ls ;k tks Hkh vf/kd`r vf/kdkjh gks mudks ewy izfr esa opuca) Hkh lkSiuk gksxk] ftlesa ;g lwfpr djuk gksxk fd mDr foRrh; o"kZ esa tkjh dzekad foy{k.kiw.kZ igpku la[;k tks igpku dkMZ esa ntZ gSA dqVuhfrK ,tsUV ;k dSfj;j dkmUlyj vf/kdkjh dks tkjh dh x;h izek.k&i= esa ;g mYys[k gksxk fd mDr lsokvksa dks izkIr djus ds fy, vFkkZr~ dqVuhfrK ,tsUV ;k mDr vf/kdkjh ;k muds ifjokj ds lnL; vf/kd`r gSaA

(iv)     mDr fonsk dqVuhfrK feku ;k dkmUlyj in ds izeq[k vFkok tks Hkh vf/kd`r vf/kdkjh gksa muds }kjk mu opuca/kksa dk ys[kk&tks[kk j[kuk gksxk] tks mDr foRrh; o"kZ esa tkjh fd;s x;s gSaA mDr ys[kk&tks[kk esa fuEufyf[kr rF;ksa dks ntZ fd;k tkuk gS %&

(d)     mDr opuca/kksa dh tkjh dh tkusokyh rkjh[ksa] dzekad lfgrA

([k)    ftl dwVuhfrK ,tsaV ;k dsfj;j dkmUlyj vf/kdkjh ds i{k esa mDr opuca/k tkjh fd;s x;s gSa mldk iwjk uke] inuke] foy{k.kiw.kZ igpku la[;k vkfn of.kZr dh tkuh gSA

(x)   dj ;ksX; lsokvksa ds iznkrk dk uke ,oa iathdj.k la[;k fy[kh tkuh gS] vkSj

(?k)  dj ;ksX; lsokvksa dk fooj.k bUoksbl la[;k lfgr ntZ jguh gSA

(v)     bUokbZl ;k fcy] tSlk Hkh ekeyk gks] pkyku dks lsok dj fu;ekoyh 1994 ds fu;e 4 ^d* ds vuqlkj tkjh fd;k tkuk gSA blds vykok mDr fu;e ds vuqlkj tks Hkh lwpuk ekaWxh tk, ftlesa dzekad] opuca/k dh rkjh[k vkSj foy{k.kiw.kZ igpku la[;k tks fonsk dwVuhfrK ,tsUV vFkok dSfj;j dkmUlyj vf/kdkjh dks tkjh gS] mls Hkj dj lkSiuk gSA

(vi)     lsok nsus okyh laLFkk dks mDr lHkh nLrkostksa dks lqjf{kr j[kuk gSA mi;qZDr fcUnq ii ,oa iii ds vuqlkj] lR;kiu ds fy, nks izfr;ksa esa tkjh dh xbZ bUokbZl dh izfr;kaWA

uksV % ;fn fdlh dkj.kok fonsk ea=ky; ds izksVksdky fMohtu }kjk tkjh dh xbZ izek.k i= tks fonsk dwVuhfrK feku ;k Hkkjr esa dkmUlyj dks nh x;h Fkh ;k fMIyksesfVd ,tsUV ;k dSfj;j dkmUlyj vf/kdkjh dks fn;s x;s igpku&i= dks] ;fn og okil ysrk gS rks mldh okilh dh lwpuk mDr fonsk dqVuhfrK feku ;k Hkkjr esa dkmUlyj dks nsxk] rc lsok dj dh os lkjh NwV tks fonsk dwVuhfrK feku ;k Hkkjr ds dkmUlyj dks muds O;fDrxr~ ;k muds ifjokj ds lnL;ksa dks nh x;h Fkh] og okilh dh lwpuk dh frfFk ls [kRe gks tk;sxhA

2-   iathdj.k

2-1  iathdj.k dk D;k vFkZ gS\ lsok dj vf/kfu;e ds rgr~ iathdj.k ds fy, fdls vkosnu nsuk pkfg;s\

.    izR;sd og O;fDr tks 7 yk[k ls vf/kd ewY; dh dj ;ksX; lsokvksa dks iznku djrk gS mls dsUnzh; mRikn kqYd ;k lsok dj dk;kZy; iathdj.k djkuk gksrk gSA (lsok iznkrk dks vius {ks= ds vUrxZr dk;kZy; ls lEidZ djuk gksxk

.         ;fn izkIrdrkZ lsok dj vnk;xh ds v/khu vkrk gS rks mls Hkh iathdj.k djkuk gksxkA

.         ,dhd`r iathdj.k dh ;kstuk Hkh ykxw gS (d`Ik;k izu 2-8 ns[ksa

.         ^buiqV lfoZl fMLVhC;wVlZ* dks Hkh iathdj.k djkuk gksxkA

2-2  iathdj.k D;ksa vko;d gS\

Ikathdj.k djnkrk dh igpku la[;k gSA bl igpku ds tfj, mUgsa lsok dj tek djuk gSA lsok dj ds fu;e ls lEcfU/kr lHkh fu/kkZfjr izfdz;kvksa dks viukuk gS vkSj fooj.kh Hkjuk gSA

2-3  lsok dj ds lEcU/k esa ^djnkrk* dk D;k vFkZ gS\

djnkrk dk vFkZ gS og O;fDr tks vius ,tsUV lfgr ftUgsa lsok&dj vnk djuk gSA

2-4  Hkkoh djnkrkvksa dks dc iathdj.k djkuk pkfg;s\

.         Tkc dksbZ O;fDr viuk O;kikj dj ;ksX; lsokvksa ds tfj, ls izkjEHk djrk gS rks mls 30 fnuksa ds vUnj viuk iathdj.k djkuk pkfg;sA

.         ;fn ubZ dj ;ksX; lsokvksa dks vkjksfir dh tkrh gS rks orZeku ds lsok iznkrkvksa dks 30 fnuksa ds vUnj iathdj.k djkuk gksxk] tc rd fd dksbZ NwV dh vf/klwpuk (u;k dj kqYd tkjh u gksA

2-5  dj ;ksX; lsok dh ifjHkk"kk esa ^O;fDr* dk D;k vFkZ gS\

     O;fDr dk vFkZ& dEiuh ;k ,lksfl,ku ;k O;fDr;ksa dk lewg] ,dhd`r gSa vFkok ugha] lHkh dks lfEefyr djrk gSA blfy, bl ifjHkk"kk ds vUrxZr O;fDr] ,p;w,Q] izksijkbVh QeZ] dEiuh] VLV] laLFkk] lkslkbVh]  bR;kfn vkrk gSA

2-6  iathdj.k dh D;k izfdz;k gS\ lsok dj iathdj.k djkus gsrq fduls lEidZ djuk gS\

          vius {ks= ds vUrxZr dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj dk;kZy; ds le{k ls-dj&1 (2 izfr;ksa esa vkosnu djuk pkfg,A iathdj.k vf/kdkjh dks dqN nLrkostksa dh tkaWp djuh pkfg, tSls fd muds ?kks"k.kk lgh gS vFkok ugha\ isu dkMZ dh izfr] O;kikfjd ifjlj ds irs dk lR;kiu] O;kikj dk izdkj (izksijkbVhkhi O;fDr;ksa] ,p;w,Q] izksijkbVh QeZ] dEiuh] VLV] laLFkk] lkslkbVh bR;kfnA vkosnd }kjk izLrqr dh x;h izfr;kaW LokfHkizekf.kr gksuh pkfg,A lansg dh fLFkfr esa] dqNsd ekeyksa esa] nLrkostksa dh ewy izfr;ksa dh ekaWx dh tkuh pkfg;s vkSj mudk lR;kiu izR;{k :Ik esa dh tkuh pkfg,A

2-7  iathdj.k izek.k&i= dc fuxZr fd;k tkrk gS\

     Lksok dj&1 vkosnu izLrqr djus ds lkr fnuksa ds vUnj fuxZr fd;k tkrk gS ckrsZ fd lHkh vko;d fooj.k@nLrkost vkosnu ds lkFk layXu gksA

          ;fn fdlh dkj.kok lkr fnuksa ds vUnj iathdj.k fuxZr ugha gksrk gS rks ls-dj] 1994 ds fu;e&4 (5 ds rgr ;g eku fy;k tk;sxk fd vkidk vkosnu Lohdkj gks x;k gSA

2-8  D;k dksbZ ,dhdj.k iathdj.k dk izko/kku gS\

     Lksok dj iznkrk ds ikl ;fn dksbZ ,dhd`r ys[kk ;k ,dhd`r fcy iz.kkyh gS rks oks viuk fodYi ,dhd`r iathdj.k izek.k&i= ,d txg ds fy, ;k vU; txgksa ds fy, Hkh ns ldrk gSA

          vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj] ftuds {ks=kf/kdkj ds vUrxZr lsok dj iznkrk dk ys[kk@fcfyax dk;kZy; vkrk gS mUgsa og ,dhd`r iathdj.k Lohd`r dj ldrk gSA

2-9  D;k vyx&vyx lsokvksa ds fy, vyx&vyx iathdj.k izzek.k&i= vko;d gS\

     ;fn dj nkrk vius ,d gh  O;kikfjd ifjlj ls ,d ls vf/kd lsok iznku djrk gS rks mls ,d gh iathdj.k izek.k&i= ysuk gksxkA

          ;fn lsok dj iznkrk fofHkUu lsokvksa ds fy, vyx&vyx ifjlj ls lsok iznku djrk gS (tSlk fd og vius ,ddhd`r iathdj.k ds vkosnu esa ntZ fd;k gks rks mls ,d gh ,dhd`r iathdj.k ysuk gksxkA

2-10 D;k ml le; djuk gksxk tc orZeku djnkrk ,d u;h lsok izkjEHk djrk gS ftldh ppkZ iathdj.k izek.k&i= esa ugha gS\

          mDr dj nkrk dks vius ewy iathdj.k izek.k&i= ds lkFk ,d vkosnu ls-dj&1 lakks/ku (i`"Bkadu ds fy, izLrqr djuk gksxk ftlesa mls ekaWxs tkus okys lsok ds fy, lakks/ku@ifjkks/ku pkfg,A vf/kdkjh dks  fdlh Hkh u;s nLrkost dh ekaWx ugha djuh pkfg, rc rd dh mlds iwoZ ;k ewy vkosnu ds fooj.k esa cnykgV gksA 

2-11 D;k vk;dj foHkkx }kjk tkjh iSu] iathdj.k izek.k&i= izkIr djus ds fy, vfuok;Z gS\

          vk;dj foHkkx }kjk tkjh iSu] lsok dj iathdj.k la[;k ds fy, vko;d gS D;ksafd mDr ds vk/kkj ij gh iathdj.k la[;k vkcafVr dh tkrh gSA

     gkykaWfd] iSu ds vHkko esa lsok iathdj.k la[;k vLFkk;h :Ik ls fey ldrh gSA ;fn djnkrk dks lsok dj iathdj.k ds vkosnu (ls-dj&1 Hkjus ds le;] isu ugha fey ik;k gksA tSls gh mUgs iSu fey tkrk gS oSls gh mDr djnkrk dks iSu ij vk/kkfjr lsok iathdj.k la[;k vkcafVr dj nh tkrh gSA

2-12 lsok dj iathdj.k dk D;k djuk gksxk tc dj&;ksX; lsok dk O;kikj lekIr gks tkrk gS\

          Lksok dj iathdj.k izek.k&i= (ls-dj&2 dks lEcfU/kr dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj izkf/kdkjh dks lkSai nsuk gS

2-13 iathdj.k dk D;k djuk gksxk tc ,d djnkrk vius O;kikj dks nwljs dks gLrkarfjr dj nsrk gS\

     O;kikj ds gLrkarj.k dh fLFkfr esa] nwljs O;fDr dks lsok dj iathdj.k izek.k&i= djus ds fy, u;s fljs ls vkosnu djuk gksxkA nwljs O;fDr dk viuk iSu la[;k gksuk vko;d gSA

2-14 D;k l{ke vf/kdkjh }kjk iathdj.k iznku djus ds iwoZ lsok dj iznkrk viuh  fooj.kh vFkok kqYd vnk;xh dj ldrk gS\

     ughaA gkykaWfd] lsok dj iznkrk dks iathdj.k izkIr djus ds fy, igys ls gh vkosnu nsuk pkfg, tksfd lkekU;r% vkosnu nsus ds 7 fnuksa ds vUnj ns fn;k tkrk gSA tcfd] lsok dj Hkqxrku ,d eghus ;k rhu eghus esa ,d ckj djuk gksrk gS rks mls iathdj.k djkus ds fy, Ik;kZIr le; jgrk gSaA

2-15  D;k iathdj.k ugha djkus ij n.M dk izko/kku gS\   

foRr vf/kfue; 1994 dh /kkjk 77 ds rgr~ iathdj.k ugha djkus ij 1]000@&:0 dk isukYVh yxrk gSA

gkykaWfd] mDr isukYVh dks vf/kR;kx fd;k tk ldrk gS vxj djnkrk foyEc ds dkj.k dk ;qfDrlaxr iqf"V dj nsrk gSA (mDr vf/kfu;e] /kkjk 80 d`i;k bl lEcU/k esa 8-2 dk mRrj ns[ksA

2-16 D;k iathdj.k izek.k&i= xqe gks tkus dh fLFkfr esa foHkkx }kjk f}Rrh; izek.k&i= tkjh fd;k tk ldrk gS\ bl laca/k esa D;k izfdz;k gS\

     djnkrk dks f}Rrh; iathdj.k izek.k&i= izkIr djus ds fy, fyf[kr vkosnu djuk gksxkA foHkkx }kjk mDr ds lEcU/k esa dk;kZy; ds lHkh iaft;ksa@fjdkWMksaZ esa lgh jhfr ls izfof"V djuh gksxhA

3-   lsok dj dk Hkqxrku

3-1  Lksok dj dk Hkqxrku fdl izdkj fd;k tkrk gS\

Lksok dj dk Hkqxrku iwoZ fufnZ"V cSadksa ds fofk"V kk[kkvksa esa (th-,-vkj-&7 iwoZ esa bls Vh-vkj-&6 pkyku] ihys jax dh Fkh esa Hkjdj nsuk gksxkA cSadksa ,oa kk[kkvksa ds fooj.k gsrq vius fudVre dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj dk;kZy; ls lEidZ djuk pkfg,A

Lksok dj bysDVkWfud ds ek/;e] ftls bZ&vnk;xh lqfo/kk dgrs gS] ls dj ldrs gSaA d`Ik;k iSjk 3-16 ls 3-25 ns[ksaA

3-2           Lksok dj dk Hkqxrku dc fd;k tkuk pkfg,\

O;fDr] izksijkbVht] QeZ] ;k ikVZujkhi QeZ ds fy, & frekgh tek gksxkA izR;sd frekgh dh lekfIr ds eghus ds ikaWpoas fnu tek djuk gksxkA ;fn kqYd bysDVkWfud ek/;e ds tfj, bUVjusV cSafdax ds }kjk djuk gS rks izR;sd frekgh ds NBs fnu tek djuk gksxkA mnkgj.kLo:Ik ;fn lsok dj dh frekgh dh lekfIr 30 twu gS rks mls 5 ;k 6 tqykbZ rd tek dj nsuk gksxk] ;k tSlk Hkh ekeyk gksA

vU; lHkh dksfV;ksa ds fy, (dEiuh] lkslkbVh] VLV bR;kfn & ekfldA vxys eghus ds ikaWpos fnu tek djuk gksxkA ;fn kqYd bysDVkWfud ek/;e ds tfj, bUVjusV cSafdax ds }kjk djuk gS rks izR;sd vkxkeh ekg ds NBs fnu tek djuk gksxkA

 

viokn % ekpZ ekg ;k ekpZ dh lekIr frekgh ds fy, mDr o"kZ ds 31 ekpZ dks gh djnkrk dks kqYd tek dj nsuk gksxkA (ls-dj 1994 fu;e 6(1) ds rgr~A

3-3           ;fn djnkrk dks lsok dj fu/kkZj.k dh foLr`r tkudkjh ugha gS rks og fdl izdkj fu;r le; esa kqYd tek djuk gS\

vki ls-dj 1994 ds fu;e 6 4 ds rgr~ vius {ks= ds lgk;d@mik;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj ds vf/kdkjh dks fyf[kr :Ik ls vius dkj.kksa dks Li"V djrs gq, vLFkk;h vkdyu dh ekaWx dj ldrs gSaA rc crk;s x;s rF;ksa ds vk/kkj ij dj ;ksX; lsokvksa ds ewY; dk vLFkk;h :Ik ls Hkqxrku djus dh vuqefr nh tk ldrh gSA  

3-4           D;k vnk;xh dh vf/kd jkfk dks vxys eghus vFkok frekgh esa lek;ksftr dh tk ldrh gS\

gkaW d`Ik;k foLr`r tkudjh ds fy, iSjk 6-1 ns[ksaA

3-5           fofo/k lsokvksa ds fy, lsok&dj dh jkfk fdl ys[kkkh"kZ esa tek gksxh\

izR;sd dj ;ksX; lsok ds fy, vyx&vyx ys[kkkh"kZ fofufnZ"V dh x;h gSA lgh ys[kk&tks[kk djus ds fy, th-,-vkj-&7 pkyku (iwoZ Vh-vkj&6 ds }kjk tkuk tkrk Fkk esa nkkZuk vko;d gSA (ifjfk"V&1 ns[ksa

3-6  Vh-vkj-&6 vFkok th+,-vkj-&7 pkyku D;k gS\] ;s dgkaW ij miyC/k gS\

Tkh-,-vkj-&7 vFkok Vh-vkj-&6 ;g pkyku] lsok dj vnk djus dk izi= gSA

Tkh-,-vkj-&7 vFkok Vh-vkj-&6 ;g pkyku] dksbZ Hkh LVskujh dh nqdku esa miyC/k gks ldrh gS tks ljdkjh izi=ksa dks csprk gSA ;g izi= fn;s x;s osclkbV www/cbec.gov.in esa Hkh miyC/k gSA

3-7  D;k lsok dj Hkqxrku xSj&fu/kkZfjr cSdksa esa Hkh tek gks ldrk gS\

ughaA lHkh dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj vk;qDrky; ds fy, lsok dj Hkqxrku djus gsrq cSadksa dks fofufnZ"V fd;k x;k gSA lsok dj vf/kfu;e 1994 ds fu;e 6(2 ds vuqlkj vxj lsok dj Hkqxrku fofufnZ"V cSadksa@kk[kkvksa  ds vykos vU; fdlh cSad esa tek fd;k tk,xk rks ;s le>k tk,xk fd lsok dj dk Hkqxrku ugha gqvk gSA izR;sd fLFkfr esa xSj&fu/kkZfjr cSadksa esa lsok dj Hkqxrku dk pkyku ugha fy;k tk;sxkA

3-8  D;k lsok dj dk Hkqxrku fcy dh jkfk ds vuqlkj ;k izkIr ewY;kuqlkj fd;k tk;sxk\

     fdlh [kkl vof/k ds fy, izkIr dj;ksX; lsok ds lEcU/k esa lsok dj dk Hkqxrku jkfk@ewY;kuqlkj ns; gksxk u fd xzkgd ds lkekuksa ds dqy ;ksx ijA

;fn dj&;ksX; lsokvksa dks iznku djus ds iwoZ mUgsa vfxze :Ik esa pktZ fn;k x;k gks fQj Hkh mUgsa lsok dj dk Hkqxrku nsuk gksxk (tcfd Hkfo"; esa mUgsa lsok iznku djuh gSA ls-dj 1994 dh /kkjk 67 dk fu;e 6 1

          d`Ik;k lsok&dj (ewY;&fu/kkZj.k fu;ekoyh] 2006 ns[ksaA    

3-9  D;k lsok dj psd }kjk Hkqxrku fd;k tk ldrk gS\

     gkaWA vki lsok dj psd ds }kjk Hkqxrku dj ldrs gSaA

3-10     psd }kjk fd;s x;s Hkqxrku dks dkSu&lh rkjh[k dks Hkqxrku dh frfFk ekuh tk;sxh\

ftl fnu psd tek fd;k tk;sxk mlh rkjh[k dks lsok dj Hkqxrku dh frfFk ekuh tk;sxhA ;fn psd vukn`r gks tkrh gS rks ;g le>k tk;sxk fd lsok dj dk Hkqxrku ugha fd;k x;k gS vkSj rc vko;d kkfLrd] ifj.kkRed dkjZokbZ dh tk;sxhA (,l-Vh-vkj&1994 ds fu;e&6(2

3-11     tc xzkgd ls iznkrk lsok dj dh olwyh djrk gS rc D;k mls vius vk;dj ls lEcfU/kr mRrjnkf;Ro dk ogu L=ksr ij dVkSfr ds izko/kku ds rgr~ nsuk gS\ D;k djnkrk dk nkf;Ro flQZ xzkgd ls olwyh tkus okyh lsok dj dh jkfk ij gS ;k fQj mls L=ksr ij vk;dj dVkSfr dks lfEefyr djrs gq, mDr jkfk dk dj pqdkuk gS\

lsok&dj dk Hkqxrku dj ;ksX; lsok ds dqy ewY; ds vuqlkj] lsok djnkrk }kjk lsok iznku djus ds ,ot esa olwyrk gSA L=ksr dh dVkSrh ij vk;dj olwyh tkrh gS ftlesa pktZ fd;s x;s jkfk dks kkfey fd;k tkrk gSA vr% lsok dj dqy jkfk ij ns; gS ftlesa L=ksr ij vk;dj }kjk olwyh x;h jkfk kkfey gSaA

3-12     lsok dj foyEc ls vnk djus ds fy, C;kt dh D;k njsa gS

lHkh O;fDr dks /kkjk 68 ,oa mlds vUrxZr fu;eksa ds vUrxZr lsok dj Hkqxrku djuk gSA tks Hkh O;fDr dsUnz ljdkj ds ys[kk esa fufgr vof/k esa lsok dj dk Hkqxrku ugha djrk gS rks mls 13 izfrkr dh lkekU; C;kt dh nj ls Hkqxrku djuk iM+rk gSA C;kt dk Hkqxrku vnk;xh dh fu;r frfFk ds mijkUr izFke fnu ls ysdj rc rd] tc rd fd pwd gq, lsok dj dh jkfk dk Hkqxrku u gks tk,A (foRr vf/kfu;e dh /kkjk 75 ns[ksaA

3-13     D;k C;kt dh njksa dks vf/kR;kx fd;k tk ldrk gS vkSj fduds }kjk\

C;kt dk Hkqxrku vfuok;Z gS vkSj bldk vf/kR;kx lkekU; {ks=kf/kdkj ds ckgj gSA

3-14     D;k lsok dj u vnk djus ;k nsj ls vnk djus esa dksbZ kkfLrd ifj.kke gS\

200@& :Ik, izfrfnu ls de ugha ;k fQj 2 izfrkr dh nj ls izfrekg] tks Hkh T;knk gks mls vf/kfu.kZ;u izkf/kdkjh }kjk vf/kjksfir fd;k tkrk gSA gkykaWfd kkfLrd dh jkfk] lsok dj dh ns; jkfk ls vf/kd ugha gksuh pkfg;sA (d`Ik;k foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 76 ns[ksa

3-15       D;k lsok izkIr djus ds mijkUr lsok dj dh jkfk ns; gksxh ;k lsok pktZ dh izkfIr ds mijkUr\

Dj ;ksX; lsok izkIr djus ds mijkUr lsok dj dh vnk;xh dh tkuh gSA ;fn mDr ds lEcU/k esa vfxze jkfk Hkh izkIr dh xbZ gS rks mls nsuk gSA

3-16     dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj dk bZ&Hkqxrku D;k gS\

bZ&Hkqxrku og iz.kkyh gS ftlesa djnkrk vius ns; dj dks ds-m-lh-kq-cks- dks bUVjusV cSafdax lsok ds ek/;e ls tek djrk gSA cSadksa }kjk ;g vfrfjDr lqfo/kk ikjEifjd iz.kkyh ds vykos gSA

3-17     fdu&fdu cSadksa esa lsok dj tek djus ds fy, bZ&Hkqxrku dh lqfo/kk gS\

fuEufyf[kr cSadksa esa bZ&Hkqxrku dh lqfo/kk izkIr gS %&

dz0la0

cSad dk uke

dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj vk;qDrky; dk uke ftlesa cSad ds ek/;e ls jktLo ladyu]  bZ&Hkqxrku ds tfj, izkf/kd`r gS

1-

;wfu;u cSad vkWQ bf.M;k

lHkh vk;qDrky;

2-

LVsV cSad vkWQ bf.M;k

lHkh vk;qDrky;

3-

Ikatkc uskuy cSad

lHkh vk;qDrky;

4-

bf.M;u vksojlht cSad

lHkh vk;qDrky;

5-

LVsV cSad vkWQ Voudksj

lHkh vk;qDrky;

6-

cSad vkWQ bf.M;k

lHkh vk;qDrky;

7-

dkWjiksjsku cSad

lHkh vk;qDrky;

8-

LVsV cSad vkWQ lkSjk"V

lHkh vk;qDrky;

9-

bf.M;u cSad

lHkh vk;qDrky;

10-

LVsV cSad vkWQ ifV;kyk

lHkh vk;qDrky;

11-

LVsV cSad vkWQ gSnjkckn

lHkh vk;qDrky;

12-

flaMhdsV cSad

lHkh vk;qDrky;

13-

LVsV cSad vkWQ fcdkusj ,oa t;iqj

lHkh vk;qDrky;

14-

fot;k cSad

lHkh vk;qDrky;

15-

LVsV cSad vkWQ bUnkSj

lHkh vk;qDrky;

16-

cSad vkWQ egkjk"V

lHkh vk;qDrky;

17-

dsujk cSad

lHkh vk;qDrky;

18-

cSad vkWQ eSlwj

lHkh vk;qDrky;

19-

;wukbZVsM cSad vkWQ bf.M;k

lHkh vk;qDrky;

20-

cSad vkWQ cM+ksnk

lHkh vk;qDrky;

21-

,Dlhl cSad

fnYyh] csaxyksj] gSnjkckn] eqEcbZ

22-

vkbZ-lh-vkbZ-lh-vkbZ cSad

fnYyh] psUubZ] gSnjkckn] eqEcbZ

23-

,p-Mh-,Q-lh- cSad

fnYyh] cSaxyksj] dksydkrk] eqEcbZ

24-

vkbZ-Mh-ch-vkbZ- cSad

fnYyh] pSUubZ] dksydkrk] eqEcbZ

Lke; ds vUrjky esa vkSj cSadksa dks Hkh tksM+k tk;sxkA bl lEcU/k easa v|ru tkudkjh fizUlhiy dUVksyj vkWQ ,dkmaVl dh osclkbZV ij ns[k ldrs gSa (http//:pccacbec.nic.in)

3-18       bZ&Hkqxrku vnk djus dk fodYi fdudks gS\

cSad ds fdlh Hkh xzkgd dks tks dsUnzh; mRikn kqYd ,oa lsok dj dk djnkrk gS vkSj tks viuk vizR;{k dj bUVjusV cSafdax ds ek/;e ls tek djuk pkgrk gSA

3-19     cSad dh bUVjusV cSafdax lqfo/kk fdl izdkj fey ldrh gS\

cSad dk xzkgd fofgr vkosnu&i= esa bUVjusV cSafdax lqfo/kk izkIr djus ds fy, viuk vkosnu dj ldrk gSA

3-20 D;k cSad dk dksbZ HkkSxksfyd izfrca/k gS\

ughaA xzkgd viuk Hkqxrku vk;qDrky; ds fdlh Hkh txg ls dj ldrk gS tgkWa oks iathd`r gks ckrsZ fd mDr cSad dks vk;qDrky; }kjk jktLo olwyus ds fy, izkf/kd`r fd;k x;k gSA

3-21 D;k bZ&Hkqxrku lqfo/kk ds fy, dksbZ pktZ gS\

UkghaA bu lsokvksa ds fy, fdlh Hkh cSad }kjk dksbZ Hkh pktZ olwyk ugha tkrk gSA

3-22       fnu ds fdl le; bZ&Hkqxrku dh tk ldrh gS\

cSad ds bUVjusV cSafdax lqfo/kk dk ykHk bZ&Hkqxrku ds fy, fnu ds 24 ?kaVs rd tkjh gSA jkf= 8 cts rd] vnk;xh dks mlh fnu ds ys[kk esa tek ekuk tk;sxkA gkykaWfd] jkf= 8 cts ds ckn ds Hkqxrku dks vxys fnu dk;Z fnol dh rkjh[k (kk[kk ds cgh Qksdy fcUnq ds rgr ekuh tk;sxhA

3-23       D;k bUVjusV cSafdax lqfo/kk ds rgr~ dksbZ jlhn@iqf"V] bZ&Hkqxrku ds fy, nsrh gS\

gkaW] ;fn bUVjusV cSafdax }kjk bZ&Hkqxrku lgh jhfr ls fd;k tkrk gS rks vnk;xh dk jlhn lkbcj ls fey ldrk gS ftlls og j[k ldrk gS ;k vius fjdkWMZ ds fy, fizUV dj ldrk gSA

3-24     fdl izdkj djnkrk dks cSad }kjk lkekU; pkyku] eqgj vkSj ikorh fey   ldrh gS\

fu/kkZfjr cSad ds nwljs  dk;Z fnol esa pkyku dh izkfIr eqgj lfgr djnkrk dks dwfj;j ds ek/;e ls mlds crk;s x;s irk ij Hkst nsrh gSA

3-25     D;k lHkh cSadksa us ftlesa bZ&Hkqxrku dh leL;k dk lek/kku izkjEHk fd;k gS mlds dk;Z&iz.kkyh esa ,d:irk gS\

gkaWA lHkh cSadksa dh dk;Z&iz.kkyh esa ,d:irk gSA

4-   fooj.kh ntZ djukA

4-1  lsok dj iznkrk dks dkSu&dkSu lh fooj.kh ntZ djuh gksrh gS\

Lks-dj&3 fooj.kh & lHkh iathd`r djnkrkvksa ds fy, ftlesa buiqV lfoZl fMLVhC;wVlZ kkfey gSaA

Lks-dj&3, fooj.kh & og dj nkrk tks lsok dj fu;ekokyh 1994 ds fu;e 6(4 ds rgr~ vLFkk;h vkdyu pkgrk gSA

4-2           fooj.kh dc Hkjuh gS\

ls-dj&3 fooj.kh ,d foRrh; o"kZ esa nks ckj Hkjh tkuh pkfg, N%ekgh 30 flrEcj lekIr N%ekgh dh 25 vDVwcj rd rFkk 31 ekpZ dh lekIr N%ekgh dh 25 vizSy rd Hkjh tkuh gSA

4-3           fdl izdkj lsok dj fooj.kh Hkjh tkuh pkfg,\

ftl vof/k dh fooj.kh Hkjh tkuh gS mldk iwjk vkaWdM+k nsrs gq,] izR;sd ekg dk vyx&vyx ls&dj&4 izi= esa HkjsA fooj.k Hkjus ds fy, vuqnsk izi= esa gh nh tkrh gSA blds lkFk mDr vof/k dh th,vkj&7 (iwoZ esa Vhvkj&8 ds uke ls tkuk tkrk Fkk pkyku dh izfr;kaW ftlds rgr~ lsok dj vnk dh tkrh gSA

4-4           fooj.kh dgka Hkjh tkuh pkfg,\

ls-dj&3 ;k ls-dj&3,

4-5           bZ&Qkbfyax ds }kjk lsok dj fooj.kh Hkjus dk D;k vFkZ gS\

bZ&Qkbfyax dh lqfo/kk ,d bysDVkWfud i)fRr gS ftlds }kjk lsok dj fooj.kh Hkjh tkrh gSA

4-6           bysDVkWfud ek/;e ds tfj;s dkSu fooj.kh Hkj ldrs gSa\

dksbZ Hkh lsok&dj iznkrk ftudk 15 vadksa dk lsok&dj dksM gS] og bysDVkfud i)fRr lsl; fooj.kh Hkj ldrs gSaA

4-7  bZ&Qkbfyax dh D;k izfdz;k gS\

(i)   vius {ks= ds vUrxZr lgk;d@mik;qDr] lsok dj ds le{k fuEufyf[kr rF;ksa dks nkkrsZ gq, vkosnu nsuk pkfg, %

& 15 vadksa okyh iSu ij vk/kkfjr la[;k (,l-Vh-ih dksM

& bZ&esy dk oS/k irk & rkfd foHkkx mUgsa miHkksDrk igpku la[;k ,oa   ikl oMZ Hkst lds rkfd mUgsa fooj.k Hkjus esa vklkuh gksA

(ii)   lsok dj dk bZ&Qkbfyax gkse ist [kksysa vkSj mlds irk okyh txg esa http ://servicetaxefiling.nic.in Vafdr djsaA

(iii)     lsok&dj dksM] ;wtj vkbZMh ,oa ikloMZ Mkyus ds mijkUr gh vki bZ&Qkbfyax lqfo/kk izkIr dj ldrs gSaA

 (iv)    mlesa crkbZ tkus okyh vuqnskksa dk vuqikyu] bysDVkWfud ek/;e ls fooj.kh Hkjus ds fy, djrs tk,A

4-8           D;k dj&;ksX; lsok dj iznku djus ;k vizkIr dh fLFkfr esa (fdlh N%ekgh esa ;k vof/k esa fooj.kh Hkjuk vko;d gS\

Lkqfufpr dh x;h le;&lhek esa fooj.kh Hkjuk vfuok;Z gS] pkgs fjiksVZ kwU; dj u gksA ;fn fooj.k esa Hkjus esa pwd gksrh gS rks n.MkRed dkjZokbZ dh tk ldrh gSA

4-9           D;k djnkrk dks ,d gh fooj.k Hkjus ls dke py ldrk gS] tcfd og ,d ls T;knk lsokvksa dks iznku djrk gS\

ls-dj&3 fooj.k Lor% Ik;kZIr gS izR;sd lsokvksa ds fofufnZ"V ckrsa vk tkrh gSaA

4-10     D;k fooj.kh ugha Hkjus ;k foyEc ls Hkjus ij dksbZ isukYVh dk izko/kku gS\

;fn dksbZ O;fDr fu/kkZfjr frfFk 25 vDVwcj ,oa 25 vizSy ds vUnj ls-dj&3 fooj.kh ugha tek djrk gS rks mls isukYVh vnk djuh gksxh 1000@& :Ik, rd (,d gtkj ls vf/kd ugha gks ldrh gSA mDr vf/kfu;e dh /kkjk&77 ds rgr~

lsok dj fu;e] 1994 ds fu;e 7 ;x ds rgr ls-dj&3 fooj.kh ugha tek djus ij vf/knskkRed kkfLr dk izko/kku gSA

dz0la0

fofufnZ"V le; lhek ds mijkUr foyfEcr vof/k ds fy,

kkfLr vFkZ n.M

1-

15 fnu

500@& :Ik,

2-

15 fnuksa ds ckn ls  ysfdu 30 fnuksa ds ckn ugha

1000@& :Ik,

3-

30 fnuksa ds mijkUr

1000@&:0$100@&:0  tks 31osa fnu ls rc rd yxsxk tc rd dh fooj.k Hkjh u tk,A

 

5-   vfHkys[k

5-1  D;k lsok dj iznkrk ds iz;ksx gsrq ljdkj dh vksj ls dksbZ lkafof/kd nLrkost tSls fd bUokbl izi=] fofufnZ"V jftLVj vkfn j[kuk vko;d gS\

          Lksok dj iznkrk ds iz;ksx ,oa j[k&j[kko ds fy, dksbZ fofufnZ"V vfHkys[k ugha j[kk x;k gSA os lkjs vfHkys[kksa dks kkfey djuk gS] ;fn dksbZ dEI;wVhd`r MkVk gks ftls djnkrk vius fjdkMZ ds fy, j[kk gS ;k fQj dkuwu ds rgr~ tsls] vk;dj] fcdzh dj bR;kfn ds dkxtkr tks lsok&dj ds izko/kku ds rgr~ vko;d gSA (lsok dj 1994] fu;e&5 (1 gkykafd] ;g /;ku nsus dh ckr gS fd mDr lHkh ys[kk tks djnkrk }kjk j[kk tk jgk gS] mlds lkFk gh os lHkh dkxtkr@vuqLekjd i= tks os kk[kk dk;kZy; ls izkIr djrs gSa] os lkjs dkxtkrksa dks lsok&dj fooj.k (ls-dj&3 dks igyh ckj Hkjus ds le; v/kh{kd] dsUnzh; mRikn kqYd ds le{k ykuk gksxkA (lsok dj 1994 dk fu;e 5 (2

5-2           Lksok djnkrk dks ls-dj&1] ls-dj&2 bR;kfn izi= dgkaW ls izkIr gksaxs\

mDr izi= ds-m-lh-kq-cksMZ ds osclkbV esa miyC/k gS vkSj dsUnzh; mRikn kqYd vk;qDrky; ds eq[;ky; dk;kZy;@ize.My@ifj{ks=ksa ls Hkh izkIr fd;k tk ldrk gSA mDr izi= cktkj esa futh izdkkdksa ls Hkh csph tkrh gSA

5-3           D;k foHkkx izi= Hkjs gq, ls-dj&1 ,oa ls-dj&3 izi= ds vykos Hkh dksbZ lwpuk djnkrk ls ekaWx ldrk gS\

gkaW] ;fn foHkkx vko;d le>s rks Nkuchu ds fy, vfrfjDr lwpuk@nLrkost] dsUnzh; mRikn kqYd vf/kfu;e 1944 dh /kkjk 14 ,oa lsok dj vf/kfu;e&1994 ds fu;e 6 (6 ds rgr ekaWx ldrk gS] tks lsok dj ekeyksa ds fy, foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 83 ds izko/kku ds fy, ykxw gksrk gSA

5-4           D;k bUokbl@fcy@pkyku dk tkjh djuk vf/knskkRed gS\

Lksok dj 1994 ds fu;e 4 ^d* ds rgr lsok dj iznkrk dks bUokbl@fcy@pkyku dk tkjh djuk vf/knskkRed gSA dj&;ksX; lsok iznku djus ds mijkUr 14 fnuksa ds vUnj ;k iznku fd;s x;s lsok ds fy, lfoZlZ pktZ izkfIr ds ckn] tks Hkh igys gksA gkykaWfd] vxj lsok yxkrkj le; dh vof/k rd iznku dh tkrh gS vkSj iznku dh xbZ dj ;ksX; lsokvksa ds fy, ewY; vkof/kd :Ik esa fu/kkZfjr vFkok vnk dh tkrh gS rks bUokbl@fcy@pkyku dks mDr vof/k ds vfUre fnu ds ckn ls 14 fnuksa ds vUnj tkjh dj nsuk gSA (lsok dj 1994 ds fu;e 4d 1

5-5  D;k bUokbl@fcy dk fofgr izk:Ik gS\

bUokbl ds fy, dksbZ fofgr izk:Ik ugha gSA gkykaWfd] bUokbl@fcy pkyku esa fuEufyf[kr lwpuk,aW jguh pkfg, (lsok dj 1994 ds fu;e 4^d* ds vuqlkj

          (i)      dze la[;k

     (ii)      lsok djnkrk dk uke] irk] iathdj.k la[;k

     (iii)     lsok dj izkIr djus okys dk uke@irk

          (iv)     iznku dh xbZ ;ksX; lsok dk o.kZu] oxhZdj.k ,oa ewY;

(v)     lsok dj ls lacaf/kr vnk djus okyh jkfk (tks lsok dj fk[kk ekeyksa dks nkkZrh gSA

uksV % ;fn lsok&dj iznkrk cSafdx dEiuh gS] rks fooj.k dze la0& d ,oa x dh vko;d ugha gSA

;fn dj&;ksX; lsok eky VkaliksVZ ,tsUlh ds }kjk lM+d ds tfj;s ekyksa dks <ksus@yknus dk gS rks lsok dj iznkrk dks eky ijs"k.k uksV tkjh djuk gksxk ftlesa fuEufyf[kr fooj.k lsok dj 1994 dk fu;e 4[k layXu gksus pkfg, &

(i)     dze la[;k

                    (ii)      ijs"kd ,oa ijsf"krh nksuksa dk uke jguk pkfg,

               (iii)     okguksa dk iathdj.k la[;k

(iv)     ifjogu fd;s tk jgs eky dk fooj.k

                    (v)     mn~xe LFky ,oa igWqapus okys LFky dk fooj.k jguk pkfg,

          (vi)    O;fDr dk uke ftls lsok dj vnk djuk gS ijs"kd@ijsf"krh@thVh,

5-6           D;k xzkgd ls pktZ dh xbZ jkfk dk fooj.k vyx ls] fcyksa@bUokblksa@pkykuksa esa gksuh pkfg,\

gkWaA xzkgdksa ls olwyh xbZ lfoZl pktZ dh jkfk dks fcyksa@bZUokblksa@pkykuksa esa ntZ djuk vfuok;Z gSA ;g dsUnzh; mRikn kqYd 1994 dh /kkjk 12^d* ds rgr~ gS tks lsok dj ds ekeyksa esa ykxw gksrk gSA foRr vf/kfu;e 1944 dh /kkjk 83 ds rgr bUokbl@fcy@pkykuksa esa ntZ dh xbZ mDr jkfk dk Qk;nk lsok dj izkIrdRrkZ dks buiqV lfoZlst esa vnk fd;s x;s lsok dj ds fy, lsuosV dzsfMV dh lqfo/kk ysus ds le; fey ldrk gSA

5-7  fdl vof/k rd lsok&dj ls lEcfU/kr nLrkostksa ,oa vfHkys[kksa dks j[kk tkuk gS\

Lksok dj] lsuosV varj.k vkfn ls lEcfU/kr lHkh vfHkys[k ,oa nLrkostksa dks de ls de ikaWp iwoZxkeh foRrh; o"kksaZ rd j[kuk vko;d gSA

6-   okilh

6-1  D;k djnkrk vius dj&nkf;Ro dks Lo;a ds }kjk lek;ksftr dj ldrk gS vxj mlds }kjk lsok&dj dks vf/kd tek dj fn;k x;k gS\

.    gkaW] vxj dksbZ djnkrk ljdkj ds [kkrs esa mu ij ns; lsok&dj ls vf/kd tek dj nsrk gS] pkgs og mldh lsok iznku dh gks vFkok ugha] vkafkd :Ik ls ;k iwjs :Ik ls rks muds }kjk tkjh dh xbZ vf/kd dj&jkfk dks vkxkeh vof/k esa izksMkVk ds vk/kkj ij x.kuk djds lek;ksftr dj ldrk gS ckrsZ fd ;fn djnkrk dj&;ksX; lsok ds ewY; dh jkfk dks] ml O;fDr dks okil dj nsrk gS ftlls mlus vf/kd fy;k gSA lsok dj 1994] fu;e 63

.    vkxs] djnkrk ftuds ikl ,dhd`r iathdj.k gS vxj ns; lsok&dj dh jkfk ls vf/kd Hkqxrku dj nsrs gSa] dqy ewY; dh jkfk ds izkfIr fooj.k ds vHkko esa tks muds fdlh vU; dk;kZy; ls feyrh gS] rks mDr vf/kd Hkqxrku dh jkfk dks vkxkeh ekg esa foLr`r fooj.k ds lkFk vius {ks= ds vUrxZr v/kh{kd] dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj dks mDr lek;kstu ds 15 fnuksa ds vUnj lkSaisA  ls-dj-1994 ds fu;e 64d

.    vnk;xh dh vU; fdlh ekeyksa esa okilh&nkok vkosnu ds tfj, foHkkx dks nsuk gksxkA okilh&nkok dk fuiVkjk dsUnzh; mRikn kqYd vf/kfu;e 1944 dh /kkjk 11[k ds rgr~ tks lsok dj vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 83 ds vuqlkj fuiVk;h tk,xhA

.         ;g egRoiw.kZ rF; gS fd lsok dj vnk;xh ls vf/kd tek dh xbZ jkfk dks rHkh okil fd;k tk,xk tc nkosnkj ;g lkfcr dj nsxk fd mDr jkfk dks xzkgd dks ykSVk fn;k gS ;k fQj mlls og jkfk olwyh gh ugha gSA lsok dj ds ekeyksa esa dsUnzh; mRikn kqYd vf/kfu;e 1944 dh /kkjk 11[k ds rgr~ mDr vf/kfu;e dh /kkjk 83 eas ykxw gSA

6-2           D;k djnkrk }kjk lsok&dj dh jkfk mu ekeyksa esa Hkh nsuh gS] ftlesa xzkgd us izkIr lsokvksa ds fy, jkfk vnk ugha dh gS ;k fQj mlus fcy esa nkkZ;h xbZ jkfk ls de vnk fd;k gS\

Lksok&dj dk Hkqxrku fdlh ekg esa ;k fQj frekgh esa tSlk Hkh gks] ewY;@dj&;ksX; jkfk dh izkfIr ij ns; (orZeku esa 12-36%) gS] u fd xzkgd ds fcy fd;s x;s dqy jkfk ijA

6-3  okilh dh D;k izfdz;k gS\

(i)      okilh dk vkosnu rhu izfr;ksa esa fu/kkZfjr izi=&vkj esa] vius {ks= ds mi@lgk;d vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd@lsok dj dks nh tkuh pkfg,A  

(ii)      vkosnu vko;d rkjh[k ds ,d o"kZ ds vUnj nh tkuh pkfg,A ;g dsUnzh; mRikn kqYd vf/kfu;e 1944 dh /kkjk 11[k ds rgr~ gkxks tks lsok dj okilh ds ekeyksa esa ykxw gSA

(iii)     vkosnu esa okilh ds nkos ls lEcfU/kr os lkjs nLrkost layXu fd;s tkus gSa tks okLro esa lsok&dj dh vf/kd jkfk vnk dj nh xbZ gS vkSj mDr nkos dh jkfk fdlh vU; O;fDr dks ugha vnk dh xbZ gSA

6-4  lsok dj dh okilh ds fuiVku esa dkSu&lh le; lhek dh x.kuk dh tkrh gS\

Lksok dj ls lEcfU/kr vnk;xh dh Okkilh ds fy, vko;d le; lhek (dsUnzh; mRikn kqYd vf/kfu;e 1944 dh /kkjk 11[k] lsok&dj Hkqxrku dh frfFkA vr% ,d o"kZ le; dh x.kuk lsok&dj ds Hkqxrku dh frfFk ls dh tk,xhA

6-5           fdl izdkj lsok dj ogu dh x.kuk dh tkrh gS] ftls ljdkj dks vnk djuk iM+rk gS] ;fn xzkgd ;k lsok izkIr djus okyk lsok ds ewY;kuqlkj jkfk vnk djrk gS u fd fcy esa ntZ lsok dj dh jkfk ds vuq:Ik\

lsok dj dh vnk;xh] olwyh x;h jkfk ij nsuh gSA fuEufyf[kr fLFkfr esa xzkgd ls olwyh xbZ jkfk dks gh lsok dj dqy ewY; ekuh tk;sxh rnkuqlkj dj&;ksX; lsok dk ewY; lsok dj ogu djus ds fy, fn;k tk,xk tSlk nkkZ;k tk jgk gS %&

dj ;ksX; lsok dk ewY; = 1000@&:0

fcy dh xbZ jkfk 1000@&:0 $ lsok dj 123-60 :0 = 1123-60 :0

vnk dh x;h jkfk  1000@&:0] mDr 1000@&:0 dqy jkfk lsok dj lfgr gS

;fn fdlh ekeys esa dqy ewY;] lsok dj lfgr 1000@&:0 izkIr gksrh gS rks mu ekeyksa esa lsok dj ogu dh x.kuk fuEufyf[kr vuqlkj gksxh %&

dj ;ksX; lsok ewY; = 1000 X 100= #0 889-996 (890)                                                                     112.36

lsok&dj dh jkfk $ ns; fk{kk midj = 110@&:0

uksV % ;fn lsok dj izkIrdRrkZ iwjs fcy dh jkfk ckn esa tek djrk gS rks foHksnh lsok dj jkfk rRdky tek djuh gSA

7-   NwV

7-1  dkSu&dkSu lh NwV y?kq lsok iznkrkvksa ds fy, ykxw gS\

Lksok dj mu y?kq lsok iznkrkvksa ds fy, NwV iw.kZr% nsrh gS tks fdlh foRrh; o"kZ esa 8 yk[k :Ik, dh dqy ykxr ewY; dh lsok iznku djrh gS gSA

mi;qZDr NwV fcdzh dj ds vk/kkj ij mu O;fDr;ksa dks ugha nh tk ldrh gS ftUgsa lsok dj ogu djuk gS vFkkZr~ os lsok iznkrk ugha gSA mnkgj.k ds fy, (1) og lsok izkIrdrkZ tks lsok Hkkjr ds ckgj ls izkIr djrk gS ftldk fd dksbZ iathd`r dk;kZy; gekjs nsk esa ugha gSA (2) og dEiuh tks eky ifjogu ,tsafl;ksa (lM+d }kjk vkokxeu) dh lsokvksa dk ykHk eky <qykbZ esa mBkrh gSA

;g NwV fnukad 01-4-2005 ls izHkkoh gSA (v/;knsk la0&6@2005&ls-dj] fnukaWd 01-03-2005)

7-2           lkykuk 8 yk[k :Ik, ewY; dh ykxr dk D;k vFkZ gS\

lkykuk 8 yk[k :Ik, ewY; dh ykxr dk vFkZ ;g gksrk gS fd foRrh; o"kZ dh izFke ckj dh yxkrkj izkIr ldy olwyh jkfk tks mDr foRr vf/kfu;e dh /kkjk 67 ds rgr~ fu/kkZfjr gSA dj&;ksX; lsok iznku djus ds fy, lsok iznkrk }kjk pktZ dh xbZ jkfk 8 yk[k :I;s ds ckjkcj gks] ijUrq ldy izkIr jkfk dks lekosk djrs gq, ugha tks lsok&dj ds NwV ds nk;js esa gS] tks mDr foRr vf/kfu;e dh /kkjk 66 ds vUrxZr tkjh vf/klwpukvksa ds vuqlkj gSA

7-3           y?kq lsok dj iznkrkvksa dks lsok dj esa NwV izkIr djus ds fy, dkSu&dkSu lh krsaZ gSa\

NwV izkIr djus ds fy, dqN egRoiw.kZ kRrsZ gSa tks fuEufyf[kr gS %

.         ;fn dj&;ksX; lsokvksa ds fy, izkIr lfoZl pktZ lkykuk 8 yk[k :Ik, xr foRrh; o"kZ esa lsok iznkrk dh gS vkSj os jkfk ,d ;k mlls vf/kd O;kikfjd ifjlj@dk;kZy; esa tek gqbZ gks rks pkyw foRrh; o"kZ esa mDr iznkrk dks fdlh izdkj dh NwV ugha nh tk;sxhA

.         dj&;ksX; lsokvksa ds dqy ewY; ij NwV lHkh ifjljksa dks feykdj fey ldrh gS u fd izR;sd O;kikfjd vgkrs ;k lsok ds fy,A

.         dj&;ksX; lsokvksa ds NwV dk ykHk fdlh O;fDr foks"k dks ugha fey ldrk gS vxj og fdlh czk.M uke ;k VsM uke] iathd`r vFkok viathd`r ;k vU; ds uke ls lsok pykrk gSA

.         NwV dk izko/kku ml O;fDr ij ykxw ugha gksxk tks lsok&dj iznkrk ugha gSA ijUrq mDr vf/kfu;e dh /kkjk 682 ds rgr ml ij lsok dj nsus dk mRrjnkf;Ro gSA

.         dj&;ksX; lsokvksa ds fy, iznkrk lsuosV dzsfMV dks  fufof"V;kaW@fufo"V lsokvksa dks izkIr djus dh rkjh[k ls ;k fQj lsok vnk djus dh rkjh[k ls ys ldrk gS vkSj mls dj&;ksX; lsokvksa ds izko/kkuksa ds fy,] lsok dj iznku djus ds fy, iz;ksx djrk gSA   

.         lsuosV dzsfMV fu;ekoyh 2004 ds fu;e 3 ;k fu;e 13  ds rgr~ fufo"V lsokvksa ds fy, ns; lsok dj ij lsuosV dzsfMV dk mi;ksx mi;qZDr lsok iznku djus ds NwV gsrq ysrk gS mi;qZDr NwV O;fDr;ksa dks ugha feysxhA

.         NwV dh vof/k esa iznkrk ds vkgkrs esa iWwatheky izkIr gksrh gS rks lsuosV dzsfMV ds fu;e 3 ds rgr~ mls NwV ugha feysxhA            

.         ;fn lsok&dj iznkrk ds Hk.Mkj esa fufo"V eky iM+h jgrh gS ;k fQj ftl rkjh[k dks og dj&;ksX; lsok nsuk izkjEHk djrk gS] vxj ml rkjh[k dks lsuosV dzsfMV ds cjkcj jkfk dk eky gS vkSj vxj og NwV ys jgk gS rks mldh cdk;s ewY; dh jkfk dh NwV lekIr gks tk;sxhA

7-4  D;k y?kq lsok iznkrkvksa ds fy, NwV vfuok;Z gS\

Lksok djnkrkvksa ds ikl ;g fodYi gS fd og mi;qZDr NwV dk ykHk mBk;s ;k fQj dj&;ksX; lsokvksa ds fy, lsok dj tek djsaA gkykWafd] ,d foRrh; o"kZ esa ,d gh fodYi dks iwjs o"kZ rd tkjh j[kk tk;sxkA

7-5  D;k dksbZ vU; izeq[k NwV gS\

Lksok dj iznkrkvksa ds fy, lsok dj vnk;xh ls izeq[k NwV fuEufyf[kr gS %&

.    la;qDr jk"V la?k ;k vUrjkZ"Vh; la?kBu dks iznku dh tkus okyh  lsokA (vf/klwpuk la0&16@2002&ls-dj] fnukaWd 02&08&2002)

.         foks"k vkfFkZd {ks= vFkok fdlh bdkbZ foks"k vkfFkZd {ks= esa fodkl ds fy,A vf/klwpuk la0&04@2004&ls-dj] fnukaWd 31&03&2004

.         lsok dj iznkrk ekyksa ,oa lkexzh ds ewY;ksa dks lsok ikus okys dks csprk gS rks og NwV ds nk;js esa gS] ;fn ekyksa ,oa lkefxz;ksa ds lEcU/k esa dksbZ foks"k lR;kfir nLrkost miyC/k gS vkSj   

-        ml rjg ds csps x;s ekyksa ,oa lkefxz;ksa cdk;k kqYd] lsuosV sfMV fu;ekoyh ds vUrxZr tek u gqvk gks    

-        tc ml rjg ds cdk;k kqYd dk ykHk lsok iznkrk }kjk ekyksa ,oa lkefxz;ksa ij fy;k tk pqdk gS] ijUrq mDr iznkrk us mDr ekyksa ,oa lkefxz;ksa ds fch ds igys ml rjg NwV ds cjkcj dh jkfk tek dj fn;k gSA vf/klwpuk la0&12@2003&ls-dj] fnukaWd 20&06&2003

.         dj&;ksX; lsokvksa ds fy, NwV dk izko/kku ljdjh dwVuhfrK feku ,oa mDr dk;kZy;ksa ds fy, rFkk dwVuhfrK feku esa yxs vf/kdkfj;ksa ,oa muds ifjokj ds lnL;ksa ds fy, Hkh ykxw gSA d`i;k vf/k0la0&33@2007&ls-dj vkSj 34@2007&ls-dj] nksuksa fnukaWd 23&5&2007] izu la0&1-13] 1-14 ,oa 1-15 ns[ksaA fofufnZ"V dj&;ksX; lsokvksa tSls iksVZ lfoZl] iksVZ lfoZl ds vykos eky ,oa ifjogu lsok] daVsuj ifjogu lsok tks fu;kZrdrkZ dks izkIr gksrh gS vkSj tks ekyksa dks fu;kZr djus ds fy, bLrseky djrk gSA (vf/klwpuk la0&40@2007&ls-dj] fnukaWd 17&09&2007) mDr vf/klwpukvksa ds rgr~ fu;kZrd vxj mi;qZDr lsokvksa ds fy, lsok dj vnk fd;k gS rks mls vf/klwpuk esa of.kZr krksaZ ,oa vuqikyuksa ds rgr~ jkfk dks okil fd;k tk ldrk gSA

7-6  D;k lsok dj esa vnk;xh dh NwV] vxj lsok ikus okyk@iznkrk dsUnzh;@jkT; ljdkj] laxBu ,oa ifCyd lsDVj] mize gks\

.    ughaA bl rjg dk izko/kku NwV ds fy, ugha gSA lHkh lsok iznkrk  dsUnzh;@jkT; ljdkj] laxBu ,oa ifCyd lsDVj] mize lfgr fofufnZ"V dj&;ksX; lsokvksa dks nsus okys] lHkh dks lsok&dj ogu djuk gSA   

.         ;fn ljdkjh foHkkx (leizHkqRo)@yksd izkf/kdkjh dksbZ vknskkRed ;k lkafof/kd dk;Z dkuwu ds vUrxZr djrk gS vkSj dksbZ kqYd olwyrk gS rks ml rjg ds fdz;kdyki dks iw.kZr% yksdfgr ds fy, ekuk tk;sxk vkSj og dj&;ksX; ugha gksxkA

.         ;fn ml rjg ds izkf/kdkjh dksbZ lsok tks lkafof/kd fdz;kdyki ugha gS ijUrq fopkjk/khu gS] og dj&;ksX; gSA

.         gkykWafd] dj&;ksX; lsok tks cSafdax dEiuh ;k foRrh; laLFkk] xSj&cSafdax foRrh; dEiuh lfgr ;k dksbZ vU;  dkWjiksjsV laxBu ;k dksbZ vU; O;fDr Hkkjr ljdkj ;k jkT; ljdkj ds fy, nsrh gS tks Hkkjr ljdkj@jkT; ljdkj ds kqYd olwyus ;k dj vnk djus ds fy, gS rks og laLFkk@O;fDr lsok&dj ls NwV izkIr dj ldrk gSA (vf/k0 la0&13@2004&ls-dj] fnukaWd 10&09&2004,

8-   n.MkRed izko/kku %

8-1  fdl izdkj dk n.MkRed izko/kku lsok dj vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds mYya?ku ds lEcU/k esa gS\

    Lksok dj vf/kfu;e ds izko/kkuksa ds mYya?ku ds fuEufyf[kr n.MkRed izko/kku gS %&

(i)      iathdj.k ugha djkus vFkok foyEc ls djkus ij & 1000 :0@& dh jkfk isukYVh mDr vf/kfu;e dh /kkjk 77 ds rgr~ vkjksfir dh tk ldrh gSA

(ii)      lsok dj dh vnk;xh ugha fd;s tkus ij ;k foyEc ls vnk djus ij & ,d lkafof/kd isukYVh gS tks 200@& :0 izfrfnu ls de ugha gksxh ;k mDr dj ij 2% dh nj ls izfrekg] bunksuksa esa tks Hkh vf/kd gks og vf/kfu.kZ;u izkf/kdkjh }kjk vkjksfir dh tk,xhA gkykaWfd] isukYVh dh jkfk ns; lsok dj dh jkfk ls vf/kd ugha gksuh pkfg,A

(iii)     fooj.kh ugha Hkjs tkus ij ;k foyEc ls Hkjs tkus ij & ls-dj-1994 ds fu;e 7x ds rgr~ vfuok;Z :Ik ls isukYVh yxkbZ tk,xhA mDr vf/kfu;e /kkjk 77 ds rgr~ isukYVh dh jkfk tks 1000@&:0 ls vf/kd ugha gksxh] vkjksfir dh tk,xhA

(iv)    mDr vf/kfu;e ;k fu;ekoyh ds izko/kkuksa ds mYya?ku gksus ij & ftlesa dksbZ fufpr isukYVh dk izko/kku ugha gS rks ml fLFkfr esa mDr vf/kfu;e /kkjk 77 ds rgr~ isukYVh dh jkfk tks 1000@&:0 ls vf/kd ugha gksxh] vkjksfir dh tk,xhA

(v)     dj&;ksX; lsok ds ewY; dks fNikuk & lsok dj dh vnk;xh ugha djus ij ;k xyr <ax ls okilh izkIr djus ij] ns; dj ij 100% ls 200%  vkjksfir dh tk ldrh gSA ;fn ns; lsok dj ls de vnk dh xbZ ;k FkksM+k vnk dh xbZ ;k xyr <ax ls /kks[kk&/kM+h ds tfj,] tku&cw> dj] xyr fooj.kh Hkj dj] rF;ksa dks nckus ij] ;k fQj mDr vf/kfu;e vkSj fu;ekoyh ds izko/kkuksa ds mYya?ku djds lsok dj dh vnk;xh u djus ij rc ns; dj ds lkFk&lkFk isukYVh Hkh vkjksfir dh tk,xh vkSj tks Hkh /kks[kk&/kM+h ls okilh ys yh xbZ gS ml jkfk ij C;kt lesr olwyh gksxhA mDr vf/kfu;e dh /kkjk 78A

(vi)     e la[;k (v) ds lEcU/k esa vYi&isukYVh % ;fn izkf/kd`r vf/kdkjh }kjk fu/kkZfjr dh xbZ lsok dj dh jkfk vknsk ds tkjh gksus ds 30 fnuksa ds vUnj C;kt lfgr tek dj nh tkrh gS rks ns; isukYVh flQZ fu/kkZfjr lsok dj dh 25% gksxhA vYi isukYVh dk ykHk tks lsok dj dh 25% ds cjkcj gS og rHkh fey ik,xh tc vYi&isukYVh dh jkfk fu/kkZfjr vof/k ds vUnj tek gks tk,xhA /kkjk 78 ds izFke ,oa f}Rrh; izko/kku ds rgr~

8-2           D;k lsok dj vf/kfu;e ds rgr~ isukYVh vf/kR;kx dk dksbZ izko/kku gS\

Lksok dj ds fy, foRr vf/kfu;e] 1994 dh /kkjk 76] 77 ,oa 78 ds rgr~ n.MkRed izko/kku ykxw gSA ;|fi isukYVh dh mDr izko/kkuksa ds rgr~ ifjfLFkfr;ksa dks en~nsutj j[krs gq, vkjksfir dh tkrh gSA fQj Hkh] foRr vf/kfu;e dh /kkjk 1994 dh /kkjk 80 ds rgr~ pwd ds dkj.k isukYVh ugha Hkh vkjksfir dh tk ldrh gS vxj lsok dj iznkrk mDr pwd ds lEcU/k esa Ik;kZIr dkj.k izLrqr djrk gSA Q.M dh deh ;k le;kHkko dks ^Ik;kZIr dkj.k* ugha ekuk tk,xkA

8-3           D;ksa foHkkx }kjk dkj.k crkvks uksfVl tkjh fd;k tkrk gS\

Tkc fdlh O;fDr ls foRr vf/kfu;e 1994 vkSj fu;ekoyh ds rgr~ dksbZ ns; lsok dj dh jkfk ;k vU; cdk;s jkfk ekaWxh tkrh gS ;k mDr vf/kfu;e ds rgr~ ml O;fDr dks isukYVh vnk djuk gS rks vf/kfu;Z.ku vf/kdkjh }kjk  dkj.k crkvks lwpuk okLrfod U;k; gsrq tkjh fd;k tkrk gS rkfd og vius ij yxk;s x;s vkjksiksa dks le> ldsa vkSj muds le{k cpko dj ldsaA

8-4  D;k dkj.k crkvks lwpuk dk vf/kR;kx fd;k tk ldrk gS\

Tkc dksbZ ns; lsok dj ugha vnk dh xbZ gks ;k fQj ns; dj dh jkfk de tek dh gks ;k de vkaWdh xbZ gks ;k fQj Hkwy ls okilh iznku dj nh xbZ gks rks mDr O;fDr dks lsok&dj vnk djuk gS ;k okilh dh jkfk dks tek djuk gSA mDr ns; jkfk dks mls vius Lrj ls lqfufpr djds ;k dsUnzh; mRikn kqYd vf/kdkjh ds }kjk lqfufpr djds fyf[kr :Ik esa mls dsUnzh; mRikn kqYd vf/kdkjh dks lwfpr djrs gq, tek djuk gSA bl ifjfLFkfr esa mUgsa dkj.k crkvks lwpuk tkjh ugha dh tk,xhA  

9-   vf/kfu.kZ;u vkSj dj&fu/kkZj.k %

9-1           vf/kfu.kZ;u dk D;k rkRi;Z gS\

.    tc fdlh O;fDr dks foRr vf/kfu;e 1994 ds izko/kkuksa ,oa fu;eksa ds mYya?ku ds QyLo:Ik dkj.k crkvks lwpuk tkjh dh tkrh gS vkSj mDr vf/kfu;e]a fu;ekoyh ;k tkjh v/;knskksa ds vkyksd esa isukYVh dh dkjZokbZ izLrkfor jgrh gS vkSj foHkkx ds l{ke vf/kdkjh }kjk ekeys dk vf/kfu.kZ;u vknsk tkjh dh tkrh gS rks bl izf;k dks vf/kfu.kZ;u dgk tkrk gSA

.    dHkh&dHkh dj fu/kkZj.k ds fy, foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 73 ds rgr~ l{ke vf/kdkjh }kjk dkj.k crkvks lwpuk tkjh dh tkrh gS rks ;g lkekU; vf/kfu.kZ;u vknsk dgykrh gSA

9-2           vf/kfu.kZ;u vknsk nsus ds l{ke vf/kdkjh dkSu&dkSu gSa\

.    foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 83d ds vUrxZr dsUnzh; mRikn kqYd ,oa lhek kqYd cksMZ }kjk tkjh vf/klwpuk la0&30@2005&ls-dj] fnukaWd 10 vxLr] 2005 ds rgr~ vf/kfu.kZ;u ds ekeyksa esa vf/kfu.kZ;u kfDr&lhek fuEufyf[kr   gS %&

dz0la0

dsUnzh; mRikn kqYd ds vf/kdkjh

Lksok dj dh jkfk vFkok vf/kfu.kZ;u ekeyksa esa /kkjk 83d ds vUrxZr fofufnZ"V lsuosV dzsfMV iznku djus ds fy,

1-

Lkgk;d@mikk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

5 yk[k :0 ls vf/kd ugha

2-

Lka;qDr vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

5 yk[k ls vf/kd ijUrq 20 yk[k :0 ls vf/kd ughaA

3-

vij vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

20 yk[k ls vf/kd ijUrq 50 yk[k :0 ls vf/kd ughaA

4-

vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

vlhfer jkfk

 

 

 

 

/kkjk 73 dss rgr~ vf/kfu.kZ;u gsrq d &fu/kkZj.k}

eqnzk dh lhek lEcU/kh vf/kdkj uhps nh tk jgh gS

dz0la0

dsUnzh; mRikn kqYd ds vf/kdkjh

Lksok dj dh jkfk vFkok vf/kfu.kZ;u ds mn~ns; gsrq lwpuk esa nkkZ;h xbZ lsuosV dzsfMV

1-

Lkgk;d@mik;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

5 yk[k L0 ls vf/kd ugha

2-

Lka;qDr vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

5 yk[k ls vf/kd ijUrq 20 yk[k :0 ls vf/kd ugha

3-

vij vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

20 yk[k ls ij ijUrq 50 yk[k :0 ls vf/kd ugha

4-

vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd

vlhfer jkfk

9-3           D;k vf/kfu.kZ;u gsrq ys[kkiky vFkok vf/koDrk vko;d gS\

ughaA lwpuk izkIr djus okys vius ekeys dk cpko [kqn djsaxsA os vius ekeyksa ds cpko gsrq fdlh Hkh O;fDr tks muds }kjk izkf/kd`r gS mls vf/kfu.kZ;u vf/kdkjh ds le{k Hkst ldrs gSaA

10-  vihyh; lek/kku %

10-1     Lksok dj ds ekeyksa esa vk;qDr dsUnzh; mRikn kqYd ds v/khuLFk }kjk fn;s x;s vknsk@fu.kZ; ls {kqC/k gksdj djnkrk dks fdlds le{k tkuk pkfg,\ vihy nkf[ky djus dh D;k izfdz;k gS\

.         mDr fu.kZ;@vknsk ls {kqC/k gksdj djnkrk dks vk;qDr vihy ds le{k viuh vihy izi= ls-dj&4 esa Hkj dj nks izfr;ksa esa izLrqr dh tkuh pkfg,A

.         ftl vknsk@fu.kZ; ds fo:) vihy djuh gS mldh izfr layXu dh tkuh gSA

.         mDr vknsk@fu.kZ; dh izkfIr rkjh[k ls rhu ekg ds vUnj] vihy dh tk ldrh gSA

.         vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd vihy ds le{k vihy djus ds fy, dksbZ kqYd ugha nh tkuh gSA ls-dj- 1994 dh /kkjk 85 vkSj fu;e 8 ds rgr~

10-2     D;k vk;qDr vihy }kjk rhu eghus dh le;&lhek dks c<+k;k ldrk gS\ ;fn gkaW] rks fdu ifjfLFkfr;ksa esa\

gkaWA ;fn vk;qDr (vihy) vihydRrkZ }kjk fn;s x;s Ik;kZIr dkj.kksa ls larq"V gksdj ftlesa og lkafof/kd vof/k rhu ekg ds vUnj vihy ugha dj ik;k gS rks vk;qDr (vihy) rhu ekg dh vof/k vkSj c<+k;k ldrk gSA dkuwu ds rgr~ mDr vof/k ls vf/kd mDr vf/kfu;e dh /kkjk 85(3) ds izko/kku ds rgr) ugha c<+kbZ tk ldrh gSA

10-3     D;k vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd vFkok vk;qDr vihy ds vknsk@QSlys ds fo:) vihy dh tk ldrh gS\] ;fn gkaW rks mldh D;k izfdz;k gS\

gkaW] blds fy, fuEufyf[kr izfdz;k,aW gSa %&

.        vk;qDr] dsUnzh; mRikn kqYd vFkok vk;qDr vihy ds vknsk@QSlys ds fo:) vihy dsUnzh; mRikn kqYd ,oa lhek vkSj lsok dj vihy izkf/kdj.k la{ksi esa lsLVsV esa nkf[ky dh tk ldrh gSA ftl vknsk ds fo:) esa vihy dh tkuh gS mldh izkfIr dh rkjh[k ls rhu ekg ds vUnj vihy djuh gSA

.         vihy fofgr izi= ls-dj&5 esa Hkj dj pkj izfr;ksa esa izLrqr dh tkuh gSA

.         ftl vknsk@fu.kZ; ds fo:) vihy djuh gS mldh izekf.kd izfr;kaW layXu dh tkuh gSA

.         vihy ds vkosnu ds lkFk fofgr kqYd Hkh tek djuh gS tks lsok dj dh jkfk vkSj ml ij ekaWxh xbZ C;kt ,oa yxkbZ xbZ isukYVh ds vk/kkj ij r; gksrh gSA ;fn fufgr jkfk 5 yk[k :Ik, ;k mlls de rks 1 gtkj :Ik,]  ;fn fufgr jkfk 5 yk[k :Ik, ls vf/kd gS ijUrq 50 yk[k :Ik, ls vf/kd ugha gS rks 5 gtkj :Ik,] vkSj ;fn fufgr jkfk 50 yk[k :Ik, ls vf/kd gS rks 10 gtkj :Ik,] vihy& Qhl tek djuh gSA ls-dj 1994 dh /kkjk 86 vkSj fu;e 9 ds vuqlkj

11-  lsuosV dzsfMV ;kstuk %

11-1 lsok dj iznkrk ls lacaf/kr dsUnzh; ewY;o)Zu dj lsuosV dzsfMV dj lek;kstu vf/kfu;e ds izko/kku D;k gS\

dsUnzh; ewY;o)Zu dj lek;kstu % lsuosV dzsfMV vf/kfu;e 2004 dks fnukad 10-9-2004 ls ykxw fd;k x;k gS ftlds rgr lsok dj@dsUnzh; mRikn dj ds esa esa fufnZ"V (input) fd, x, lsok] iwathxr inkFkZ ds miHkksx esa fn, x, dj@'kqYd dk lek;kstu fd;k tk ldrk gSA fufo"V lsok@lkexzh ds in esa Hkqxrku fd, x, dj@kqYd dk lek;kstu muds }kjk iznku fd, (output) x, lsok ij ns; dj esa lek;ksftr dh tk ldrh gSA

okLro esa] fufoZ"V lsok@mRiknu gsrq Hkqxrku fd, x, dj@kqYd dk lek;kstu muds }kjk iznku fd, x, lsok ij yxus okyk lsokdj ;k dsUnzh; mRikn 'kqYd tks ykxw gks dk lek;kstu dsUnzh; ewY;o)Zu dj lsuosV dzsfMV lek;kstu vf/kfu;e ds rgr dh tk ldrh gSA

11-2 fdl izdkj ds mRikn 'kqYd@dj dk lek;kstu fd;k tk ldrk gS\

fdlh Hkh lsok iznku djus@mRiknu esa fufo"V (input) fd, tkus okys lkexzh@lsok@iwathxr oLrq ij Hkqxrku fd, x, mRiknu 'kqYd ;k lsok dj dk lek;kstu] iznku fd, tkus okys lsok (output services)@mRiknu ds en esa  ns;&dj Hkqxrku esa fd;k tk ldrk gSA blh izdkj fufo"V enksa esa Hkqxrku fd, tkus okys 'kSf{kd 'kqYd dk Hkh lek;kstu fd;k tk ldrk gSA 'kSf{kd 'kqYd dk lek;kstu flQZ 'kSf{kd 'kqYd ds Hkqxrku gsrq gh fd;k tk ldrk gSA

11-3 fdlh Hkh lsok iznkrk ds fy, fufo"V (input) lsaok ;k iawthxr oLrq (Capital Goods) dh ifjHkk"kk D;k gS\

bu 'kCnksa dks dsUnzh; ewY;o)Zu dj lek;kstu lsuHksV dzsfMV vf/kfu;e* 04 esa ifjHkkf"kr fd;k x;k gSA

11-4 D;k dsUnzh; ewY;o)Zu dj le;kstu gsrq fufo"V oLrqvksa@iwathxr inkFkksZa dks muds fuekZ.kdrkZ ls gh dz; fd;k tkuk vko;d gS\

ugha] fufo"V oLrqvksa@iwWath inkFkksZa dks muds fuekZ.kdrkZvksa ds vykok izFke ;k f}rh; pj.k ds fodzsrkvksa ls Hkh izkIr fd;k tk ldrk gSA 

 

mijksDr izFke ;k f}rh; pj.k ds fodzsrkvksa dks dsUnzh; mRikn 'kqYd foHkkx ls fucaf/kr gksuk pkfg,A rFkk muds }kjk tkjh fd, x, chtd esa mu oLrqvksa ds en esa Hkqxrku fd, x, mRikn 'kqYd dk iw.kZ fooj.k gksuk; pkfg,A

11-5     dsUnzh; ewY;o)Zu dj lek;kstu vf/kfu;e&04 ds varxZr fdl izdkj ds nLrkost lsuosV dzsfMV izkIr djus ds fy, vuqeksfnr gS\

dsUnzh; ewY;o)Zu dj lek;kstu vf/kfu;e ds varxZr fuEufyf[kr nLrkost vuqeksfnr gS%&

    (i)   fofuekZrkvksa@ijskt@Mhiks vfHkdrkZ }kjk fuxZr chtd izi=

(ii)   vk;krd ;k muds ijsk.k@fMiks vfHkdrkZ }kjk fuxZr chtd izi=A

(iii)    izFke ;k f}rh; pj.k ds fodzsrk] tks dsUnzh; mRikn 'kqYd foHkkx ls fucaf/kr gks] }kjk fuxZr chtd izi=A

(iv)   vkxe izi= (Bill of Entry)A

(v)   fufo"V lsok iznkrk }kjk fuxZr chtd@chy@pkyku

(vi) chtd@fcy@pkyku tks fufo"V lsok ds forjd }kjk fuxZr gksA          

(vii)    lhekkqYd vf/kdkjh }kjk fonskh Mkd?kj ls vk;kfrr eky ij tkjh izek.k&i=A

(viii)   oSls pkyku ftlk ij lsok dj Hkqxrku djus dk izek.k lgk;d chek dEiuh] eky dk ifjogu] fonsl ls vk;kfrr lsok iznkrk }kjk tkjh fd;k gksA bl lEcU/k esa lsok&dj vf/kfu;e&1994 ds /kkjk 2 (i) (d) dh mi/kkjk iii, iv, v o vii dks fufnZ"V fd;k tk ldrk gSA

 

11-6 D;k fufo"V Input lsok ds chtd@fcy@pkyku dk Hkqxrku mlds lkis{k dszfMV ysus ds iwoZ djuk vko;d gS\

lsokdj lacaf/kr fufo"V lsokvksa ij dszfMV dk mi;ksx lacaf/kr fufo"V lsok ij pktZ fd, x, chtd@fcy@pkyku ds Hkqxrku ds i'pkpr gh fd;k tk ldrk gSA ;g blfy, vko;d gS D;ksafd fufo"V lsok iznkrk Hkqxrku ikus ds ckn gh ljdkj dk lsok dj dk Hkqxrku djrs gSaA lsokiznkrk }kjk lsok ds en esa Hkqxrku ikus ds ckn gh mudh dj ns;rk curh gSA

 

11-7 lk/ku lsok forjd Input Service Distributor dh ifjHkk"kk D;k gS\

Lkk/ku lsok forjd dk vFkZ gS vfre mRikn ds fuekZrk@mRiknu drZk vFkok Output lsok iznkrk dk og laLFkku tks lk/ku lsokvksa ds [kjhn ds fy, lsok dj ds varxZr tkjh fd, x, chtd izkIr djrk gS] rFkk ml fuekZrk ;k mRikndrkZ ;k lsok iznkrk dks mu lsokvksa ij pqdk;s x, lsokdj ds dzsfMV djus ds fy, chtd@fcy@pkyku tkjh djrk gSA  ijarq fdlh Hkh ifjfLFkfr esa fy, x, dszfMr dk ewY; mijksDr fofHkUu forj.k esaa Hkqxrku fd x, ewy chtd ds lsokdj ds ewY; ls vf/kd ugah gksxkA

 

11-8 fdlh fufo"V lsok dj iznkrk }kjk fuxZr fd, tkusokyk chtd@fcy@pkyku dk izk:i QkeZ D;k gS\

fdlh Hkh izdkj dk fofk"V chtd dk izk:i tkjh ugha fd;k x;k gSA iajrq izR;sd chtd@fcy@pkyku esa fuEufyf[kr lwpuk vko; gksuh pkfg,A

(i)   lsok iznkrk dk uke] irk rFkk jftLVssku uEcjA

(ii) pkyku @chtd dk dze la[;k rFkk frfFk

(iii)  lsok forjd Input Service Provider dk uke rFkk irkA

(iv)  lsok dj dzsfMr izkIr djus okys laLFkku dk uke ftUgsa lsok dj forj.k dzsfMV mi;ksx djuk gSA

(v)   forfjr dzsfMr dk ewY;@jkfkA

11-9 D;k lk/ku lsok forjd dks lsok dj foHkkx }kjk fucaf/kr gksuk pkfg,\ D;k mUgsa Hkh fdlh Hkh izdkj dk fooj.kh Return foHkkx dks nkf[ky djuk pkfg,\

gk] mUgas lsokdj foHkkx ls /kkjk 692 ds varxZr fofk"V Js.kh ds O;fDr;ksa dk iathdj.k fu;e] 2005 ds rgr fucaf/kr djokuk gSA mUgaas izR;sd v}Zokf"kZd le;kof/k ds rRdky vxys ekg esa fooj.kh nkf[ky djuk gSA

 

11-10fdlh Hkh lsok dj ds dzsfMV dks miHkksx djus okys dks fdl izdkj dk nLrkost record j[kuk pkfg,\

     fdlh Hkh foks"k izdkj fu/kkZfjr izi= form ykxw ugha fd;k x;k gSA iajrq muds }kjk j[ks x, vfHkys[k record esas fufo"V lk/ku iwathxr eky dh izkfIr@fuLrkj.k@miHkksx rFkk LVkWd lwph j[kh tk,xh rFkk lacaf/kr dszfMr dk mi;ksx ntZ gksA

 

11-11;fn fdlh lsok iznkrk }kjk djk/ks; rFkk dj foeqfDr nksuksa gh izdkj dks lsok iznku djrs gks rFkk nksuksa gh fLFkfr;ksa muds }kjk iz;qDr fufo"V lk/ku ,oa lsok leku gksrs gks rks muds }kjk D;k izfdz;k viukuh pkfg,\

        i`Fkd [kkrs j[kuk & vkmViqV lsok iznkrk djk/ks; vkmViqV lsok dks iznku djus esa iz;qDr lk/ku lkexzh vFkok lk/ku lsok izkfIr vkSj miHkksx ds vyx [kkrs j[ksa vkSj dj fo;qDr lsokvksa ds fy, vyx [kkrs j[ksa rks] vkmViqV lsok iznkrk dks mu lk/kuksa@lk/ku lsokvksa dh ml ek=k ij gh lSuesV dszfMV feysxk ftudk iz;ksx dj ns; vkmViqV lsok dks iznku djus esa fd;k x;k gksA

        i`Fkd [kkrs ugha j[kuk & tgk vkmV lsok iznkrk i`Fkd [kkrs ugah j[krk gS rks] vkmV lsok iznkrk lSuosV dzsfMV dk mi;ksx djk/ks; vkmViqV lsok ij ns; lsok dj ds 20 izfrkr gh dj ik,xkA mnkgj.k ds fy, ;fn fdlh vof/k esa lsokdj dh ns;rk 1000 :i;s gSa rFkk muds ikl lsuosV dszfMV ds 500@& miyC/k gks rks lsuHksV dsszfVr dk ewY; lsok&dj ns;rk ds fy, lsuHksV dzsfMVr dk ewY; dj ns;rk ds fy, flQZ 200@& gh miyC/k gksxh rFkk 'ks"k dh dj dh jkfk lsokdj iznkrk dks uxn ;k psd }kjk nsuh gksxhA vFkkZr 1000&200-800 ;g jkfk dh dj ns;rk ds fy, lsok iznkrk uxn ;k psd dh jkfk nsuh gksxhA ckfd cph gqbZ dzsfMV dk mi;ksx mlh izdkj vxys le; esa blh izdkj fd;k tk ldrk gSA

        fdUrq] lkekU; chek lsok iznkrk dks ,d vU; fodYi lsuesV dzsfMV 2004 :y 63 ds rgr fnukad 01&04&2007 ls miyC/k gSA blds vuqlkj ;fn chek lsok iznkrk dj ns; ,oa dj foeqDr nksuksa izdkj dh lsok,a iznku djrs gksa vkSj nksuksa izdkj ds lsok iznku djus ds fy, funsZfkr lsok ;k lk/ku dk fooj.k vyx&vyx ugha j[kk tkrk gks rks mijksDr fu;e ds mica/k ds rgr dj dh vnk;xh dh tk ldrh gSA d`Ik;k lsuHksV dzsfMV vf/kfu;e 2004 dh /kkjk 63 dks ns[kk tk,A

 

12-  lsokvksa dk fu;kZr vksj dj ns; lsok dj rFkk mlls lacaf/kr eky dk fu;kZr              

 

12-1 lsokvksa dk fu;kZr D;k gS\ D;k lsok dk fu;kZr lsok dj ds ns;rk ls foeqDr gS\ lsokvksa dk fu;kZr dh ifjHkk"kk lsokvksa ds fu;kZr fu;ekoyh 05 esa nh xbZ gSA lsokvksas dk fu;kZr lsok dj ds ns;rk ls foeqDr gSA        

 

12-2     lsok ds fu;kZr dk D;k vFkZ gS\

lsokvska ds fu;kZr fu;ekoyh 2005 essa fu;kZr lsokvksa ds rhu izdkj dk oxhZdj.k fd;k x;k gS tks lsokvksas ds Hkkjrh; vuU; vkfFkZd {ks= ls lEcfU/kr lsokvksas ds fu;kZr dks ifjHkkf"kr djrs gSaA

 

1   os fufof"V djk/ks; lsok,a tks Hkkjr ds ckgj fLFkr vpy lEifRr ds laca/k esa iznku dh tkrh gSA d`Ik;k ifjfk"V&4 ns[ksa

2   os lsok,a tks Hkkjr ds ckgj lEiUu dh tkrh gS d`i;k lsokvksa dh foLr`r lwfp ifjfk"V&4 esa ns[ksa

3   vU; lsok dj ns; lsok,a] dqN vioknksa dks NksM+dj] ml izkIrdrkZ dks ftuds Hkkjr esa okf.kfT;d vFkok vkS|ksfxd izfr"Bku gS] vFkok mlls lEcfU/kr dk;kZy; gS rks] ,slh djk/ks; lsokvksa dk iznku ^lsok dk fu;kZr* rHkh ekuk tk,xk ;fn mldks izkIrdRrkZ us lsok iznku ds fy, vknsk Hkkjr ds ckgj fLFkr vius fdlh okf.kfT;d ;k vkS|ksfxd izfr"Bku vFkok dk;kZy; ls fn;k gks d`i;k lsokvksa dk ifjfk"V 4 ns[kk tk,

 

blds vfrfjDr lsokvksa ds fu;kZr ds fy, fuEufyf[kr 'krsZa gSa%&

 

1- os lsok,a ftUgsa Hkkjr ls iznku dh tkrh gS vkSj mudk mik;sx nsk ds ckgj gks rFkk

 

2- mu lsok ds laaca/k esa lsok iznkrk dks Hkqxrku ifjorZuh; fonsk eqnzk esa izkIr   gksrk gks vFkkZr izR;sd lsok iznkrk dks muds fofk"V fLFkfr;ksa esa vkdyu fd;k tkuk pkfg, fd os lsokvksa ds fu;kZr ds fu;kZr ds vuqca/kksa dks iwjk djrs gSa ;k ughaA

 

12-3 D;k lsokvksas ds fu;kZr dk ewY; Hkkjrh; eqnzk esa izkIr gksus ij mudk fu;kZr ds :i esa izkIr gksus okys lqfo/kk ugha izkIr gksxh\

Hkkjrh; eqnzk esa izkIr gksus okys lsokvksa dk lsokvksa ds fu;kZr ij  feyus okyh dksbZ  lqfo/kk ugha feysxhA

 

12-4 ;fn dksbZ fonskh ukxfjd ifjorZuh; fonskh eqnzk esa Hkkjr esa lsok izkfIr dk ewY; pqdkrk gS] vkSj og fonsk okil pyk tkrk gS] rks D;k bls lsokvksa dk fu;kZr ekuk tk,xk\

;fn lsok dks Hkkjr esa iznku fd;k x;k rks mls lsokvksa dk fu;kZr ugha ekuk tk;sxk ;|fi lsok fdlh fonskh ukxfjd dks iznku fd;k x;k gks vkSj lsok dk ewY; ifjorZuh; fonskh eqnzk esa izkIr gqvk gksA vksj lsok dk ewY; iforZuh; fonsk eqnzk esa izkIr gqvk gksA

 

12-5 lsok ds fu;kZr ds laca/k esa fdl izdkjk dh izksRlkgu ;kstuk gS\

        djk/ks; lsokvksa dk fu;kZr fcuk dj Hkqxrku ds Hkh fd;k tk ldrk gS] ;fn lsok ds fu;kZr vf/kfu;e 2005 dh 'krksZa dk ikyu fd;k x;k gksA

        usiky vkSj HkwVku dks NksM+ dj fdlh vU; nsk dks lsok ds fu;kZr ds fy, fufo"V lsok ,oa lkexzh ij lsok dj ,oa mRikn 'kqYd ij fjcsV@fjQaM izkIr dh tk ldrh gSA blls lacaf/kr vf/klwpuk la[;k 11@2005 ,l-Vh- fnukad 19-4-05 dks ns[kk tk ldrk gSA

        ;fn fdlh djk/ks; lsokvksa dk fu;kZr lsok dj Hkqxrku fd, fcuk fd;k tkrk gks ysfdu mu ij lsuHksaV dzsfMV dk mi;ksx fd;k x;k gks rks vftZr lsuHksV dszfMV ;fn mldk mi;ksx lsok dj vnk;xh esa ugha fd;k tk ldk gks dk izfnnk; refund dk nkok lsuHksV dzsfMV fu;ekoyh 04 ds fu;e 5 ,oa lacaf/kr vf/klwpuk la[;k 11@2002&lh-bZ-,u-Vh- fnukad 1-3-02 ds rgr dh tk ldrh gSA

        Hkkjr ls ckgj usiky vkSj HkqVku dks NksM+ dj iznku dh xbZ lsokvksa ij ;fn muds fufof"V (input) lsok @ miL;dj @ lkexzh ij Hkqxrku dh xbZ lsok&dj@mRiknkqYd bR;kfn dk NwV (rebate)@izfrnk; (refund) vf/klwpuk la[;k&12@2005&ls-dj] fnukaWd 19&04&2005 ds izko/kkuksa ds rgr~ dh tk ldrh gSA

        ;fn dj ns; lsokvksa dk fu;krZr fcuk lsok dj Hkqxrku ds fd;k tkrk gks rks] ml fLFkfr esa fufof"V enksa esa laxzfgr gksus okys lsuosV dszfMVr dk NwV izfrnk; ds Hkqxrku dk nkok lsuosV dzsfMV vf/kfu;e 2004 dh /kkjk&5 ,oa vf/klwpuk la[;k&11@2002&ds-m- ,uVh] fnukaWd 01&03&2002 ds izko/kkuksa ds rgr~ dh tk ldrh gSA

 

12-6 D;k lsokvksa ds fu;kZr ds laca/k esa Hkqxrku fd, x, lsok dj dk izfrnk; refund fy;k tk ldrk gS\

vf/klwpuk la[;k 41@2001&lh-bZ-,Dl-,u-Vh fnukad 26-6-01 ds vuqca/kksa ds varxZr lsok,a ds fu;kZr esa Hkqxrku fd, x, lsokdj dk izfrnk; refund @NwV fu;kZrd }kjk izkIr dh tk ldrh gSA blds vfrfjDr lsokvksa ds fu;kZr esa vftZr lsuesaV dszfMV dk Hkqxrku Hkh lsuHksV dszfMV fu;ekoyh 2004 ds fu;e 5 ds rgr izkIr dh tk ldrh gS ;fn vf/klwwpuk la[;k 5@2006&lh-bZ- ,u-Vh fnukad 14-3-06 esa nh xbZ izfdz;k ,oa 'krksaZ dk ikyu fd;k x;k gksA blds vfrfjDr vf/klwpuk la[;k 41@2007&,l-Vh- fnukad 6-10-07 ds varxzr lsokvksa ds fu;kZr esa fuEufyf[kr lsokvska ds miHkksx esas lsok dj ds Hkqxrku dk Hkh izfrnk; NwV izkIr dh tk ldrh gSA

(i) iskVZ lsok,a

(ii) vU; iksVZ lsok,a

(iii) eky dk lM+d ekxZ }kjk ifjogu dh lsok,a

(iv) jsy daVsuj }kjk eky ifjogu dh lsok,a

 

12-7 lsokdj ds en esa lsuesV dszfMV ds NwV rebate@ izfrnk; refund dk Hkqxrku dk nkok dgka isk dh tk ldrh gS\

lsuesV dszfMV ds NwV rebate @izfrnk; refund dk nkok dsUnzh; mRikn 'kqYd ;k lsok dj izeaMy esa fd;k tk ldrk gS tgkWa ls lsok iznkrk fucfU/kr gksA

 

13-  lsokvksa ds vk;kr ls lacaf/kr lsok dj dk izko/kku

   

13-1 lsokvksa ds vk;kr ls lacaf/kr dj ns;rk ds izko/kku D;k gS\ ;fn lsok,a Hkkjr ds ckgj ls iznku dh tkrh gS vkSj lsok izkIr drkZ Hkkjr esa gks\

foRr vf/kfu;e 1994 ds /kkjk 66 ,] tks fnukad 18-4-06 dks ykxw dh xbZ ds izko/kkuksa ds rgr fdlh ,slh O;fDr }kjk lsok miyC/k djkbZ xbZ gS ;k miyC/k djkbZ tkuh gS ftlus] ,slk dkjksckj LFkkfir fd;k gS ftldk fu;r LFkkiu fixed eastablishment ftlesa lsok miyC/k djkbZ xbZ ;k djkbZ tkuh gS] LFkkbZ irk ;k izkf;d fuokl LFky usual place of residnence Hkkjr ds vykok fdlh vU; nsk esas gks rFkk ,slh fdlh O;fDr }kjk izkIr lsok gks ftlds dkjksckj dk LFkku fu;r LFkkiu] LFkkbZ irk] ;k izkf;d fuokl dk LFkku Hkkjr esa gks] rks og lsok djk/ks; gksxhA

 

13-2     ;fn lsokiznkrk Hkkjr ds ckgj ls lsok iznku djrs gksa rks D;k ml lsok ds izkIrdRrkZ dks ml ij lsok&dj ns; gks\

;fn lsok iznkrk dk dksbZ Hkh lsok iznku djus dk laLFkku@dk;kZy; Hkkjr esa ugha gS rks lml ifjfLFkfr esa ml lsok izkIr djus ij lsok&dj ns; gksxkA ijUrq ;fn lsok iznkrk fdlh nsk esa fdlh lsok iznkrk ds kk[kk@,tsUlh ds :Ik esa lsok iznku djsa rks mUgsa mlh nsk dk ekuk tk,xk Hkkjr Hkh blesa kkfey gSA

 

13-3 ;fn lsokvksa dk iznkrk dk dkjskckj vusd nskk esas fLFkr gks rks ml fLFkfr esa lsok iznkrk dks fdlh nsk dk ekuk tk,xk\

     ;fn lsok iznkrk dk dkjksckj LFky fofHkUu nskks esas gks rks mls nsk dks] ftlesa iznku dh xbZ lsok izR;{k :i ls lEc) gS] ;k lsok iznkrk dk LFkkiu fLFkr gS] establishment of provider of services directly concern with the provision of services is located ,slk nsk Hkkjr Hkh ekuk tk,xk ftlls lsok miyC/k djkbZ xbZ ;k lsok miyC/k djkbZ tkuh gSA 

 

13-4 lsok iznkrk ds dkjksckfjd izkf;d fuokl LFky usual place of residence) D;k gksxk\

     lsok iznkrk ds dkjksckj dk izkf;d fuokl LFky ml nsk dks ekuk tk,xk tgka ij lsok iznkrk dk oS/kkfud xBu gqvk gksA lsokvksa dh dj ;ksX;rk Hkkjr ds ckgj iznku dh xbZ vkSj Hkkjr esa izkIr fu;e 2006 ds vuqlkj rhu izdkj lsokvksa dk oxhZdj.k lsokvksa ds vk;kr ds lEcU/k esa fd;k x;k gS %&

(i)   fufnZ"V lsok,Wa ftUgsa Hkkjr esa fLFkr vpy lEifRr ds lEcU/k esa iznku dh xbZ gSS

     (ii)   fufnZ"V lsok,Wa tks ifjfk"V&4 ds lwph esa of.kZr gS

(iii)  dqN vioknksa dks NksM+ dj] Hkkjr esa fLFkr lsok izkIrdRrkZ }kjk O;olk; ;k okf.kT; esa iz;ksx gsrq izkIr dh xbZ lsok,aWA

izR;sd fLFkfr;ksa esa ;g fu/kkZj.k vko;d gS fd lsok] lsokvksa ds vk;kr ls lEcfU/kr gh gksA

13-5 lsok&dj ds vk;kr lEcU/kh izko/kku D;k gS\

Lksokvksa dh dj&;ksX;rk Hkkjr ds ckgj] iznku dh xbZ vkSj Hkkjr esa izkIr fu;e 2006 ds vuqlkj rhu izdkj lsokvksa dk oxhZdj.k lsokvksa ds vk;kr ds lEcU/k esa fd;k x;k gS %&

     (i) fufnZ"V lsok,aW ftUgsa Hkkjr esa fLFkr vpy lEifRr ds; lEcU/k esa iznku dh xbZ gks

(ii)      fufnZ"V lsok,aW tks ifjfk"V&4 dh lwph esa of.kZr gSA

(iii)     dqN vioknksa dks NksM+ dj Hkkjr esa fLFkr; lsok izkIrdRrkZ }kjk O;kolk; ;k okf.kT; esa iz;ksx gsrq izkIr dh xbZ lsok,aWA

13-6 D;k Hkkjr ls ckgj ds lsok&iznkRrkZ }kjk lsok izkIr djus ij O;fDrxr~ :i ls lsok&dj ns; gS\

;fn fonsk ls lsok izkIr djus okyk O;fDr foks"k dk lsok izkfIr dk mn~ns; O;kikj ;k okf.kfT;d ugha gks rks mlk ij lsok dj ns; ugha gksxkA ijUrq ;fn O;fDr foks"k }kjk fonsk ls lsok izkIr djus dk mn~ns; O;kikfjd ;k okf.kfT;d gSa rks ml lsok ij lsok&dj ns; gksxkA

14-  vfxze fofu.kZ;

14-1 vfxze fofu.kZ; ls D;k rkRi;Z gS\

vfxze fofu.kZ; ls rkRi;Z ,sls fofu.kZ; ls gs ftlesa vkosnd ds }kjk fdlh lsok ds iznku djus ds lEcU/k esa lsok&dj ds izdkj] dj&fu/kkZj.k fdlh l{ke inkf/kdkjh }kjk dh tkrh gSA ;g vkosnu question of law  ;k fact ls lEcfU/kr gksrk gSA

14-2     vfxze fofu.kZ; ds ;kstuk D;k gS\  

vfxze fofu.kZ; ds ;kstuk dk vFkZ ,sls izkf/kdkjh ls gS tks fdlh vkosnd ds fof/k lEcU/kh izu ;k rF;ksa ij Li"Vr% muds dj|s;rk lEcU/kh fu.kZ; iznku djrs gksaA

pWwafd vfxze fofu.kZ; ij foRrh; vf/kfu;e] 1994 ds rgr~ fdlh rjg dh vihy ugha dh tk ldrh gS blfy, ;g vkosnd dks bl ckr dh iw.kZ vkoklu iznku djrk gS fd muds fgr esa fofu.kZ; fof/kd :Ik ls vfUre fu.kZ; gS vkSj os fufpr gksdj fof/kd oknksa lsa nwj jg dj vius dk;Zdyki dks lqpk: :Ik ls pyk ldrs gSaA

14-3     vfxze fofu.kZ; izkIr djus dh ik=rk D;k gS\

(i)   ,slk vfuoklh gksrs gq, fdlh vfuoklh ds lg;ksx ls Hkkjr esa dksbZ la;qDr m|e LFkkfir dj jgk gks ;k

(ii)   dksbZ fuoklh gksrs gq, fdlh vfuoklh ds lg;ksx ls Hkkjr esa dksbZ la;qDr m|e LFkkfir dj jgk gks ;k

(iii)   iw.kZ LokfeRo okyh leuq"kaxh ,slh Hkkjrh; dEiuh (100% Indian Subsidiary) ftldh ?kkjd dEiuh dksbZ fonslh dEiuh gks                       

(iv) Hkkjr esa dksbZ la;qDr m|e ;k

(v)     O;fDr;ksa ds fdlh ,sls oxZ ;k izoxZ ds vUrxZr vkus okyk dksbZ ,slk fuoklh ftls dsUnzh; ljdkj jkti= esa vf/klwpuk }kjk] bl fufeRr fofufnZ"V djs vkSj ftlus ;k tks vfxze fofu.kZ; ds fy, /kkjk 28,p ds mi/kkjk (i) ds rgr~ vkosnu djrk gSA

(vi) dksbZ fuoklh fdlh oLrq ;k lsokvksa ds vk;kr gsrq flaxkiqj x.kjkT; ls lexz vkfFkZd lg;ksx le>kSrs (Comprehensive Economic Co-operation Agreement (CECA)) ds rgr vkosnu nsrk gSA d`Ik;k vf/klwpuk la0&69@2005] fnukaWd 29.07-2006 dks ns[ksaA

14-4 vfxze fofu.kZ; fdl izuksa ij fy;k tk ldrk gS\   

    foRr vf/kfu;e] 1994 ds v/;k;&v  ds rgr~

(i)   fdlh lsok dk dj ;ksX; lsok esa oxhZdj.k

(ii)   og fl)kUr ftlds rgr~ fdlh lsok dh djnkrk ds lEcU/k esa dj iznkrk lEcfU/kr gksA

(iii)  lsok dj mn~x`fgr djus ds fy, lsok dk ewY;kadu

(iv) fdlh djk/ks; lsok ds lEcU/k esa lsok dj Hkqxrku djus ds nkf;Ro dk vo/kkj.k

(v)   bl v/;k; esa vf/klwfpr vf/klwpukvksa dk iz;ksT;rkA

14-5     vfxze fofu.kZ; ds fy, l{ke izkf/kdkjh dk irk nsaa\

vfxze fofu.kZ; ds fy, l{ke izkf/kdkjh dk irk fuEufyf[kr gS % dsUnzh; mRikn kqYd@lhek kqYd@ ,oa lsok dj] 4Fkk rYyk] dejk la0&445 ls 465] 467 o 469] gksVy lezkV] dksfVY; ekxZ] pk.kD;iqjh] u;h fnYyh&110021] nwjHkk"k % 91&11&26876402 @ 26876406]

QSDl la0 % 91&11&26876410  bZ&esy % aarcce@hub.nic.in

mi;qZDr lanHkZ esa vkosnu] kqYd] izi= ;k ifjfk"V lEcU/kh iw.kZ tkudkjh gsrq foHkkxh; osclkbZV dks fufnZ"V fd;k tk ldrk gS % osclkbZV % www.cbec.gov.in/cae/aar.htm

          15-  foHkkx esa vki dgkWa&dgkaW lEidZ dj ldrs gSa\

.    vgenkckn] csaxyksj] psUubZ] fnYyh] dksydkrk ,oa eqEcbZ esa fofk"V lsok dj vk;qDrky; gSaA uhps fy[ks vk;qDrky;ksa ds irksa] nwjHkk"k la[;k ,oa bZ&esy ls lEidZ dj ldrs gSa %

 

     vgenkckn]

ikaWpok rYyk] dsUnzh; jktLo Hkou]

ikWfyVsdfud ds lkeus] vEckokM+h] vgenkckn&380 015

nwjHkk"k la0 % 079&26305087

cexd2308@excise.nic.in

         

fnYyh

17&ch] vkbZ-ih- bLVsV] vkbZihbZ, Hkou]

Uk;h fnYyh&110 002

nwjHkk"k la0 % 011&23378711

st.delhi@gmail.com

 

cSaxyksj

16@1, ,l-ih- dkWEiysDl]

Ykky ckx iFk]

cSaxyksj&560 027

nwjHkk"k la0 % 080&22245739

adcstaxblr@eth.net

psUubZ

,e-,p-;w- dkWEiysDl] 692] vUuk lyk]

uUnue] psUusbZ

nwjHkk"k la0 % 044&24330840&42

chennaiservicetax@dataone.in

 

dksydkrk

rhljk rYyk] jktkth psEclZ]

4] ds-,l- jkWp iFk]

dksydkrk&700 001

nwjHkk"k la0 % 033&22428922

Servicetax_kolkata@yahoo.com    

          eqEcbZ

ikaWpok rYyk] u;k dsUnzh; jktLo Hkou]

115] ,e-ds- iFk] ppZxsV

eqEcbZ&400 02080 015

nwjHkk"k la0 % 022&22060619

commissioner@servicetaxmumbai.gov.in

 

                             mi;qZDr ds vykos vki bu txgksa ij lEidZ dj ldrs gSa

 

vgenkckn

vgenkckn] jktdksV] Hkkouxj

ccahmdbd@excise.nic.in ( 079&26309079

         


Hkksiky

e/; iznsk ,oa NRrhlx<+

cec2006@dataone.in. (0755&2765208

         

 

Hkqousoj mM+hlk

ccbbsr@rediffmail.com (0674&2581135)

 

 

pf.Mx<

iatkc] fgekpy iznsk ,oa tEew&dehj

ccchandi@msn.com 0172&2704180   

 

psUusbZ o ikafMpsjh

ccchenai@excise.nic.in 044&28331010

     

 

vgenkckn

vgenkckn] jktdksV] Hkkouxj

ccahmdbd@excise.nic.in 079&26309079  

 

dsjy  & cccochin@excise.nic.in (0484&2394100)

dks;acVwj rfeyukMq ds vykos psUubZ ,oa ikafMpsjh

ccocbe@vsnl.net (0422&2221981)

 fnYyh fnYyh ,oa gfj;k.kk

ccdelhi@excise.nic.in (011&23370852)

 

 

gSnjkckn gSnjkckn ,oa fldUnjkckn

cceyd@excise.nic.in (040&23232028)

     

 

t;iqj (jktLFkku

cexjaipu@excise.nic.in (01419&23851463)

     

 

ifpe caxky

cckolkat@xcise.nic.in (033&22306579)

     

 

y[ku (e/; ,oa iwohZ mRrj iznsk

ccolkwzone@yahoo.co.in (0522&2612606)

     

 

eSlwj (veSlwj] csyxke] esaxyksj

cccmysore@yahoo.co.in (0821&2476912)

     

 

esjB (ifpeh mRrj iznsk ,oa mRrjk[k.M ccmeerut@excise.nic.in (0121&2769785)

 

 

eqEcbZ (eqEcbZ] jk;x<+ ,oa csykiqj

ccozone2office@yahoo.com (022&24120598) 

 

 

ukxiqj (vkSjaxkckn] ukxiqj ,oa ukfkd cccexnag_nag_ngp@sacharnet.in (0712&2565375)

     

 

iq.ks (iq.ks] dksYgkiqj ,oa xksok

ccexpune@pn3.vsnl.net.in (020&260511815)

     

 

jkaWph (>kj[k.M

cenexranchi@rediffmail.com (0651&2330022)   

 

fkykWax (mRrj&iwohZ jkT;

ccshillo@excise.nic.in (0364-2504178)  

 

 

cM+ksnk (vcM+ksnk] ne.k] lwjr] oylkM chiefcomgurat@hotmail.com (0265&2331002)     

 

fo>kx (vkaW/kz iznsk ds vykok gSnjkckn; ,oa fldUnjkckn ccvizag@xcise.nic.in (0891&2568837)

;fn vkids izuksa ds mRrj mi;qZDr ds vuqlkj ugha fey ikrs gSa rks  vki lEidZ dj ldrsa gS %&

 

egkfunskky;] lsok dj

dgst@sify.com (022-24102586/89)

     

 

vk;qDr] lsok dj] ds-m-kq-lh-kq-cks- servicetax.cbec@gmail.com (011-23092275)

     

 

Ikfjfk"V&1

dz0la

Lksok dh Js.kh

Ykkxw gksus dh frfFk                 ys[kk kh"kZ

1-

foKkiu

01-11-1996

00440013

00440016

00440017

00440298

2-

foekuiRru ;k=k

01-07-1997

00440032

00440033

00440034

00440298

3-

gokbZ lsok,aW

10-09-2004

00440258

00440259

00440260

00440298

4-

vkdhZVsDV

16-10-1998

00440072

00440073

00440074

00440298

5-

,lsV eustesaV (cSafdax dEiuh ds vykok

01-06-2007

00440418

00440419

00440420

00440421

6-

,Vhe vkWijskUl] izca/ku ,oa j[k&j[kko

01-05-2006

00440346

00440347

00440348

00440298

7-

lEifRr dh fuykeh lsok,aW] dsUnz ljdkj ;k U;k;ky; ds vknsk@funsZkkuqlkj ds vykos

01-05-2006

00440370

00440371

00440372

00440298

8-

Izkkf/kd`r lsok LVsku

16-07-2001

00440181

00440182

00440183

00440298

9-

LkkekU; chek ;kstuk dh lgk;d ,tsafl;kaW@thou chek

16-07-2001

@16-08-2002

00440169

00440170

00440171

00440298

10-

cSafdax ,oa vU; foRrh; lsok,aW

16-07-2001

00440173

00440174

00440175

00440298

11-

lkSaUn;Z izlk/ku ikyZj

16-08-2002

00440209

00440210

00440211

00440298

12-

Lkwpuk izlkj.k

18-08-2002

00440165

00440166

00440167

00440298

13-

O;kikfjd lgk;d lsok,aW

01-07-2003

00440225

00440226

00440227

00440298

14-

O;kikfjd iznkZu lsok,aW

10-09-2004

00440254

00440255

00440256

00440298

15-

O;kikfjd lg;ksx lsok,aW

01-05-2006

00440366

00440367

00440368

00440298

16-

dscy vkWijsVj

16-08-2002

00440217

00440218

00440219

00440298

17-

dkxksZ gS.Mfyax

16-08-2002

00440189

00440190

00440191

00440298

18-

pkVZsM ,dkmaVsaV lfoZl

16-10-1998

00440392

00440393

00440394

00440298

19-

fDyfuax lfoZl

16-06-2005

00440318

0044031

00440320

00440298

20-

fDyfuax ,aM QkjofMZx ,tsaV

16-07-2001

00440045

00440046

00440047

00440298

21-

Dyc ,oa la?k

16-06-2005

00440322

00440323

00440324

00440298

22-

Okkf.kfT;d ;k vkS|ksfxd fuekZ.k

10-09-2004

00440290

00440291

00440292

00440298

23-

Okkf.kfT;d izfk{k.k ;k dksfpax

01-07-2003

00440229

00440230

00440231

00440298

24-

dEiuh lssVh

16-10-1998

00440100

00440101

00440102

00440298

25-

dkWEiysDl dk fuekZ.k

16-06-2005

00440334

00440335

00440336

00440298

26-

dulfYVax  baftfu;j

07-07-1997

00440057

00440058

00440059

00440298

27-

dkWUosUku lsUVj

16-07-2001

00440133

00440134

00440134

00440298

28-

dksLV ,dkamVsaV

16-10-1998

00440096

00440097

00440098

00440298

29-

dwfj;j

01-11-1996

00440014

00440018

00440019

00440298

30-

dzsfMV dkMZ] MsfcV dkMZ] pktZ dkMZ ;k vU; Hkqxrku dkMZ ls lacaf/kr lsok,aW

01-05-2006

00440394

00440195

00440396

00440298

31-

dzsfMV jsfVax ,tsalh

16-10-1998

00440088

00440089

00440090

00440298

32-

dLVe gkml ,tsaV

15-06-1997

00440026

00440027

00440028

00440421

33-

fMtkbu lsok

01-06-2007

00440422

00440423

00440424

00440298

34-

fodkl ,oa ekyksa dh vkiwfrZ

01-06-2007

00440414

00440415

00440416

00440298

35-

Msftax

16-06-2005

00440221

00440222

00440223

00440298

36-

MkbZ fDyfuax

16-08-2002

00440221

00440222

00440222

00440298

37-

bjsDku dfefuax ;k bUlVkWysku

01-07-2003

00440233

00440234

00440235

00440421

38-

bosaV eSustesaV

16-08-2002

00440197

00440198

00440199

00440298

39-

QSku fMtkbuj

16-08-2002

00440213

00440214

00440215

00440298

40-

QkWjoMZ vuqca/k lsok

10-09-2004

00440282

00440283

00440284

00440298

41-

QzSapkbt lsok,aW

01-07-2003

00440237

00440238

00440239

00440298

42-

lkekU; chek

01-07-1994

00440005

00440006

00440120

00440421

43-

gsYFk Dyc ,oa fQVusl dsUnz

16-08-2002

00440205

00440206

00440207

00440298

44-

bUVsysDpwvy izksiVhZ lsok

10-09-2004

00440278

00440279

00440280

00440298

45-

bUVsfj;j MdksjsVj

16-10-1998

00440076

00440077

00440078

00440298

46-

bUVjusV dSQs

01-07-2003

00440241

00440242

00440243

00440298

47-

bUVjusV VsfyQksu lsok

01-05-2006

00440382

00440383

00440384

00440421

48-

Tkhou chek

10-09-2004

00440185

00440186

00440187

00440298

49-

Eksfyax fyLV dkWikbysku ,.M eSfyax

16-06-2005

00440330

00440331

00440332

00440298

50-

eSustesaV dalyVsaV

01-07-1997

00440116

00440117

00440118

00440421

51-

eSustesaV] eSaUVsusal ;k ejEefr lsok

01-01-2003

00440245

00440246

00440247

00440298

52-

e.Mi dhij

16-10-1998

00440035

00440036

00440037

00440298

53-

EkkuokfDr dh HkrhZ ;k cgkyh  ,tsUlh

07-07-1997

00440060

00440061

00440062

00440298

54-

ekdsZV fjlpZ ,tsalh

16-10-1998

00440112

00440113

00440114

00440298

55-

[kfut rsy ;k xSl dh [kqnkbZ

01-06-2007

00440402

00440419

00440403

00440404

56-

vkWu&ykbu tkudkjh ,oa MsVkcsl ,Dlsl ,oa fjVhoy lsok

16-07-2001

00440153

00440154

00440155

00440298

57-

vksfifu;u iksy lsok

10-09-2004

00440274

00440275

00440276

00440298

58-

vkmVMksj dsVjlZ

10-09-2004

00440051

00440052

00440053

00440298

59-

iSdsftax lsok

16-06-2005

00440326

00440327

00440328

00440298

60-

i.Mky ;k      kkfe;kuk

01-09-2004

00440054

00440055

00440056

00440421

61-

QksVksxzkQh

16-07-200

00440129

00440130

00440131

00440298

62-

iksVZ lfoZl

16-07-2011

00440177

00440178

00440179

00440298

63-

Tku&lEidZ lsok

01-05-2006

00440374

00440375

00440376

00440421

64-

jsy ;k=k ,tsaV

16-08-2002

00440201

00440202

00440203

00440298

65-

fj;y bLVsV ,tsaV@dalyVsaV

16-10-1998

00440104

00440105

00440106

00440298

66-

Oklwyh ,tsaV

01-05-2006

00440350

00440351

00440352

00440298

67-

Tkkjh djus okyk jftLVkj

01-05-2006

00440338

00440339

00440340

00440298

68-

fdjk;s ij nsusokyk VSDlh lapkyd

16-07-1997

00440048

00440049

00440050

00440421

69-

vpy lEifRr dk HkkM+snkj

01-06-2007

00440406

00440407

00440408

00440298

70-

fizUV ehfM;k ds vykos foKkiu ij fcdzh ds fy, txg nsus okys

01-05-2006

00440354

00440355

00440356

00440298

71-

oSKkfud vFkok rduhdh dalyVsalh

16-07-2001

00440125

00440126

00440127

00440298

72-

flD;wfjVh ,tsalh

16-10-1998

00440108

00440109

00440110

00440298

73-

ks;j LFkkarj.k ,tsaV

01-05-2006

00440342

00440343

00440344

00440421

74-

'khi eSustesaV lsok

01-05-2006

00440378

00440379

00440380

00440298

75-

lkbV izhizsku

16-06-2005

00440306

00440307

00440308

00440421

76-

Lkkm.M fjdkWfMZax

16-07-2001

00440161

00440162

00440163

00440298

77-

[ksy laca/kh izk;kstd ds vykos fdlh Hkh dkjiksjsV ;k QeZ dks lsok iznku djusokys izk;kstd

01-05-2006

00440358

00440359

00440360

00440421

78-

LVhej ,tsaV

15-06-1997

00440029

00440030

00440031

00440298

79-

LVkWd czksdj

01-07-1994

00440008

00440009

00440121

00440421

80-

LVksjst ,oa os;jgkmflax

16-08-2002

00440193

00440194

00440195

00440298

81-

[kfutksa ds losZ{k.k ,oa [kkst

10-09-2004

00440270

00440271

00440272

00440421

82-

losZ ,oa uDkk cukuk

16-06-2005

00440314

00440315

00440316

00440298

83-

Vh-oh ,oa jsfM;ks dk;Zdze dk fuekZ.k

10-09-200

00440286

00440287

00440288

00440421

84-

Rkduhdh ijh{k.k ,oa foys"k.k ,tsalh@rduhdh fujh{k.k ,oa izek.khdj.k ,tsalh

01-07-2003

00440249

00440250

00440251

00440298

85-

nwj lapkj lsok

01-06-2007

00440398

00440399

00440400

00440421

86-

Vwj vkWijsVj

01-09-1997

00440063

00440064

00440065

00440298

87-

Okk;qekxZ }kjk ekyksa dk ifjogu

10-04-2004

00440266

00440267

00440268

00440421

88-

lM+d }kjk ekyksa dk ifjogu

01-01-2005

00440262

00440263

00440264

00440298

89-

Hkkjrh; jsy ds vykos ekyksa dk ifjogu daVsuj esa jsy ds }kjk

01-0-2006

00440390

00440391

00440392

00440421

90-

Ekkyksa dk ifjokgu ty ds vykos  ikbi ykbu ;k vU; fof/k }kjk

16-06-2005

00440302

00440303

00440304

00440298

91-

;kf=;ksa dk vkjksgu fonsk ds fy, gokbZ tgkt }kjk] bdkWuksfed oxZ dks NksM+ dj

01-05-2007

00440362

00440363

00440364

00440421

92-

;k=h tgkt }kjk O;fDr;ksa dk vkokxeu

01-05-2006

00440386

00440387

00440388

00440298

93-

gokbZ ,oa jsy ;k=k ds vykos Vsoy ,tsaV

10-09-2004

00440294

00440295

00440296

00440421

94-

v.Mj&jkbVj

16-10-1998

00440084

00440085

00440086

00440298

95-

ohfM;ks Vsi fuekZ.k djusokyk

16-07-2001

00440157

00440158

00440159

00440421

96-

Lkafonk dk;Z

01-06-2007

00440410

00440411

00440412

00440421

 

 

 

 

 

 

 

 

uksV % ys[kk dksM ds vuqlkj 100 lsok,aW gSa] fdUrq dqN lsokvksa ds ys[kkvksa dks buesa lek;ksftr dj nh x;h gSA

        lsok dj foyEc ls fn;s tkus ds fy, isukYVh] C;kt ds fy, mikh"kZ] ^vU; izkfIr;kaW* ntZ dh tkuh gSA

        mikh"kZ ^okilh ?kVko* djnkrk ds iz;ksx ds fy, ugha gS ijUrq ;s dsUnzh; mRikn kqYd foHkkx ds fy, gS] tc og okilh dk vknsk nsrk gSA

Ikfjfk"V&2

dj dh nj esa NwV

dz0la0

/kkjk&65 105 dh

Lksok dj vnk;xh dk fooj.k

krsZa

Lksok dj }kjk vnk;xh dh izfrkr

(1)

(m)

1 eaMy dk mi;ksx vU; lqfo/kkvksa ds lkFk Hkkstu@dSVfjax izcU/k Hkh; lsok; iznk;rk ds }kjk x;h gksA

 

 

 

2 ;fn lsok iznkrk gksVy gks rks e.My dk mi;ksx vU; lqfo/kkvksa ds lkFk Hkkstu@dSVfjax dk Hkh izcU/k fd;k x;k gks

 

 

 

 

 

dj ls NwV flQZ mUgha ifjfLFkfr;ksa esa miyC/k; gksxk tcfd lsok iznkrk gh Hkkstu izcU/k lEcU/kh lsok iznku djrs gksa vFkkZr~ Hkkstu dk izcU/ku e.My mi;ksx ds lkFk gh lfEefyr :Ik  chtd fcy esa nkkZ;k@pktZ fd;k x;k gks

 

lsok iznkrk }kjk fuxZr fd;k x;k chtd@fcy esa e.Mi dk iz;ksx Hkkstu@dSVfjax izcU/k ds lkFk lfEefyr :Ik ls ntZ gks

Li"Vhdj.k % gksVy kCn dk rkRi;Z ,d ,sls LFkku ls ftldk mi;ksx jgus] [kkus&ihus ds fy, okf.kfT;d :Ik ls gksA

60

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

(2)2

(n)

 

i i;ZVd vkWijsVj }kjk Ik;ZVu ds lEcU/k esa iznku dh xbZ lsok,aW

Li"Vhdj.k % iSdst Vwj ls vkk; ml Ik;ZVu ls gS ftlesa Ik;ZVd vkWijsVj }kjk i;ZVu ds fy, ifjogu] vkokl] Hkkstu VwfjLV xkbZM bR;kfn I;ZVu esa mi;ksx vkus okys lqfo/kkvksa dh O;oLFkk dh tkrh gS

 

 

 

 

 

 

ii i;ZVu ds laca/k esa iznku dh xbZ lsok,a fdlh dksbZ lsok,a fdlh dksb i;ZVd vkWijsVj ml i;ZVu ds lac/ak esas fdlh O;fDr gsrq dsoy vkoklu dh O;oLFkk ;k cqfdax dh lsok,a gh iznku dj jgk gksA

 

 

 

 

iii mij of.kZr 1 vkSj 2 ls lsokvksa ds vykok vU; lsok,a ;fn i;ZVu vkijsVj }kjk iznku dh tkrh gSA

 

bl gsrq tkjh fd;s x;s chtd@fcy@pkyku esa vyx ls ;g nkkZ;k; x;k ;gks fd mlesa ,sls iSdst Vwj ds izHkkj Hkh kkfey gSaA

v bl gsrq tkjh fd;s x;s chtd fcy esa ;g nkkZ;k x;k gks fd] dh pktZ dh xbZ jkfk Ik;ZVd ds vkokl] Hkkstu bR;kfn vU; lqfo/kkvksa ds lkFk lfEefyr gSa rFkk

 

c ;g dj&eqfDr dh kRrZ mu ifjfLFkfr;ksa esa ykxw ugha gksxh tgkaW chtd@fcy@pkyku esa I;ZVd vkWijsVj }kjk dsoy lqfo/kkvksa dks O;ofLFkr@vkokflr djus ds fy, pktZ dh tkrh gks vkSj mlesa vkokl bR;kfn dk fdjk;k ykxr kkfey ugha fd;k x;k gksA

i;ZVu vkijsVj }kjk tkjh fcy@chtd@pkyku esa ml i;ZVu ds fy, iznku dh xbZ lHkh lsokvksas dk pktZ fd;k x;k gksA

25

 

 

10

 

 

40

(3)

(0)

dSo HkkM+s ij nsus dh lsok

--------

40

(4)2

 

 

 

4A2

(zc)

 

 

 

(zzb)

oSlh dUosUku lsok,Wa tgkWa lsok iznkrk }kjk dSVfjax dh lsok iznku dh x;h gks

 

 

O;kikj vuq"kafxd lsok,aW (Business Auxiliary Services) ;fn lkbZfdy] lkbZfdy fjDkk ;k gLrpkfyr diM+k lhus ds ekhu ds fuekZ.k ;k muds iwtksaZ ds fuekZ.k ;k fuekZ.k dh izfdz;k gsrq lsok iznku dh xbZ gks

 

chtd@fcy@pkyku esa lsok iznkrk }kjk pktZ dh xbZ ewY;sa esa dSVfjax lsok ds fy, pktZ lekfgr@lfEefyr gksA

 

lsok iznkrk }kjk tkjh fd;s x;s fcy@chtd@pkyku esa pktZ fd;s x;s dqy ewY; esa ml fuekZ.k ;k fuekZ.k izfdz;k esa fuosf"kr dPpk eky ;k lsokvksa ds ldy ewY; kkfey gksa

 

60

 

 

70

 

 

 

5

(zzd)

IkfjfuekZ.k] laLFkkiu ;k izfr"Bkiu (Errection Commissioning or Installation) dh lsok,aW ;fn lsok iznkrk }kjk IykUV] ekhujh ;k miLdj lIykbZ djuk ,oa blds lkFk gh ifjfuekZ.k laLFkkiu ,oa izfr"Bkiu lsok iznku djuk gks

 

lsok iznkrk dks ;g ,sfPNd fodYi fn;k x;k gS fd pg xzkgd ls pktZ dh x;h ldy jkfk (Gross amount) ij dj ns;rk ds nkf;Ro dh foeqfDrdj.k dk iz;ksx djsa

Li"Vhdj.k % xzkgd ls pktZ dh xbZ ldy jkfk esa ,tsalh }kjk iznku dh xbZ ifjfuekZ.k] laLFkkiu ;k izfr"Biku lsokvksa dk ewY; rFkk IykaV ekhujh ,oa miLdj ds ikV~Zl tks lsok iznkrk ,slh lsokvksa dks iznku djrs oDr csph tk jgh gS] dk Hkh ewY; kkfey gksxkA

33

6

(zzp)

lM+d ekxZ }kjk eky; dk xkM+h }kjk ifjogu

--------------------

25

7

(zzq)

Okkf.kfT;d ;k vkS|ksfxd lfUuekZ.k lsok,aW

Okkf.kfT;d ;k vkS|ksfxd] lkfUuekZ.k lsok iznku dj jgs fdlh lsok iznkrk dks ;g NwV rc ugha feysxh tcfd foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk 65 dh mi/kkjk 25(b) ds (c) ds rgr iznku dh tkus okyh lsok fdlh flfoy lajpuk ;k Hkou ds fuek.kZ vkSj mlds lqlfTtr djus rd gh lhfer gksA

Li"Vhdj.k % flfoy ;k Hkou fuekZ.k esa yxus okys lHkh lkexzh dk ewY; dj iznkrk }kjk iznku fd;k x;k gks rFkk mu lHkh dk ewY; ldy pktZ esa lfEefyr gksA

33

 

 

8

(zzt)

[kku&iku dh lsok dSVfjax lsok

;g NwV rHkh feysxh tc e.Mi izcU/kd (1) dsVfjax lsok vFkkZr~ Hkkstu dh iwfrZ@iznku djrk gks rFkk (2) tkjh fd;k x;k chtd@fcy@pkyku dk ewY; fufnZ"V djrk gS fd blesa dsVfjax pktsZl kkfey gS

50

9

(zzw)

i.Mky ;k kkfe;kuk ds lEcU/k esa lsok iznkrk }kjk dSVfjax lsok Hkh iznku dh tkrh gSA

;g NwV flQZ mUgha fLFkfr;ksa esa feysxh ;fn lsok iznkrk

(1)  i.Mky vkSj kkfe;kuk ds lsok ds vykok Hkkstu ds fy, izcU/k djrk gks vFkkZr~ Hkks;tu muds }kjk iznku fd;k tkrk gks

(2) vkSj tkjh fd, x, chtd@fcy@pkyku esa dqy pktZ Hkkstu dsVfjax ds ewY; ds lkFk lfEefyr gksA

70

10

(zzzh)

vkoklh; dkEiysDl dk lfUuekZ.k

bl lsok ds fy, Nwv rc miyC/k ugha gS ;fn foRrh; vf/kfu;e] 1994 dh /kkjk 65 ds rgr~ mi/kkjk (b) ds mica/k (309) ds rgr~ lsok,aW flQZ vkoklh; dkWEiysDl dsl fuekZ.k ,oa lqLkfTtr djus gsrq fd;k x;k gks

Li"Vhdj.k % lsok ds fy, dqy pktZ ewY;ksa esa lsok iznkrk }kjk fuekZ.k dh lsok iznku djus esa lHkh lkexzh LoaoLrqvksa dk ewY; lfEefyr fd;k x;k gksA

33

111

(zzzp)

jsy dUVsujksa }kjk eky dk ifjogu

----------------------

30

 

ij fn;s x;s vf/klwpukvksa ds izko/kku ykxw gksus dh kRrsaZ %

1-                 fn; fufo"V (input) lsok@miLdj@iWwathxr~ lkexzh ij lsuoV dzsfMV dk mi;ksx lsokiznkrk }kjk muds ns; lsok (output services) ij lsuosV dzsfMV vf/kfu;e 2004 ds izko/kkuksa ds rgr~ mi;ksx ugha dh x;h gks

2-                 ;fn lsok iznkrk us Hkkjr ljdkj jktLo foHkkx ds vf/klwpuk la0&12@2003&ls-dj-] fnukaWd 20&06&2003(G.S.R.503(E))Z fnukaWd 20&06&2003 ds izko/kkuksa ds vUrxZr NwV ugha yh gks

Li"Vhdj.k % mijksDr vf/klwpukvksa esa Hkkstu dh ifjHkk"kk ,sls [kkus&ihus ds izcU/k ls gS tks lEiw.kZ ,oa larks"k iznku djus okyk gksA dSVfjax lsok ls Hkh ;gh rkRi;Z le>k tkuk pkfg,A

1-                 vf/klwpuk la0&20@2006] fnukaWd 25&04&2006 }kjk lakksf/kr

2-                 vf/klwpuk la0&23@2006] fnukaWd 02&06&2006 }kjk lakksf/kr

3-                 vf/klwpuk la0&38@2007] fnukaWd 23&08&2007 }kjk lakksf/kr

Ikfjfk"V&3

foRr vf/kfu;e 1994 dh /kkjk,aW tks lsok dj ds ekeys esa ykxw gS %

 

dz0la0

dsUnzh; mRiknkqYd 1944 dh /kkjk

fooj.k

1-

9C

laHkkfor Ekkufld fLFkfr dk vfHk;ksx

2-

9D

dqN ifjfLFkfr;ksa esa lqlaxr fooj.k

3-

11B

kqYd okilh dk nkok

4-

11BB

foyfEcr okilh ij ns; C;kt

5-

11C

lkekU; izpyu ds QyLo:Ik  mRikn kqYd mn~x`ghr ugha ;k de olwyh dh xbZ  rks mls jksduh dh kfDr

6-

12

mDr vf/kfu;e 1962 dh /kkjk 52 ds izko/kkuksa dks ds-m-kq- gsrq ykxw djukA

7

12A

Ekkyksa dk ewY; tks mu ij vnk dh xbZ kqYd dks nkkZrk gSA

8-

12B

;g eku fy;k tkuk fd kqYd Hkkx [kjhnkj ds ikl pyk x;kA

9-

12C

miHkksDrk dY;k.k fuf/k

10-

12D

fuf/k dh mi;ksfxrk

11-

12E

dsUnzh; mRikn kqYd vf/kdkfj;ksa dh kfDr

12-

14

mDr vf/kfu;e ds rgr~ fdlh O;fDr dks lEeu tkjh djus dh kfDr rFkk mlls iwNrkN] lk{; ,oa nLrkost izLrqr djus ds lEcU/k esaA

13-

14AA

dqN ekeyksa esa foks"k ys[kk ijh{k djus dh kfDr ftlesa kqYd laca/kh NwV izkIr ;k bLrseky dj yh xbZ tksfd lkekU; lhek ds vUrxZr ykxw ugha FkhA

14-

15

dsUnzh; mRikn kqYd ds vf/kdkfj;ksa dh lgk;rk ds fy, vf/kdkjhx.kA

15-

33A

vf/kfu.kZ;u izfdz;kA

16-

35F

Tkek] yfEcr vihy] kqYd dh ekaWx ;k vkjksfir dh xbZ isukYVhA

17-

35G

mPp U;k;ky; esa vihyA

18-

35H

mPp U;k;ky; esa vkosnuA

19-

35I

mPp U;k;ky; ;k mPpre U;k;ky; }kjk ekaWxs tkus okys oDrO; esa lakks/ku dh kfDrA

20-

35J

mPp U;k;ky; esa j[ks x, ekeyksa esa lquokbZ ds fy,] nks U;k;k/khkksa ls de ugha gksA

21-

35K

mPp U;k;ky; ;k mPpre U;k;ky; esa j[ks x;s ekeyksa ds fy, fu.kZ;A

22-

35L

mPpre U;k;ky; esa vihyA

23-

35M

mPpre U;k;ky; esa lquokbZA

24-

35N

lanHkZ vkfn ds jgrs gq, Hkh ns; dj jkfk tek dh tkuh gSA

25-

350

Ikzfrfyfi izkIr djus ds le; vUrjky dh ekQhA

26-

35Q

Izkkf/kd`r izfrfuf/k dk izLrqr gksukA

27-

36

ifjHkk"kk,aW

28-

36A

dqN ekeyksa esa nLrkostksa dks eku ysukA

29-

36B

lw{e fQYeksa] nLrkostksa dh feyrh&tqyrh izfr;kaW vkSj dEI;wVj }kjk fudkyh xbZ fizUV izfr;ksa dks nLrkost dk lk{; eku ysukA

30-

37A

kfDr;ksa dk izR;k;kstuA

31-

37B

dsUnzh; mRikn kqYd vf/kdkfj;ksa ds vuqnskA

32-

37C

fu.kZ;ksa] vknskksa] lEeuksa bR;kfn dk izs"k.k

33-

37D

kqYd] vkfn dks iw.kkZad cukukA

34-

38A

fu;eksa] vf/klwpukvksa ;k vknskksa lakks/kuksa dk izHkkoA

35-

40

mDr vf/kfu;e ds rgr~ laj{k.k dkjZokbZA

Ikfjfk"V&4  

         fu;kZr dh Lksok fu;ekoyh] 2005 vkSj lsokvksa ij dj

fonsk ls iznku dh tkus okyh lsok tks Hkkjr esa izkIr gksrh gS 

fu;ekoyh] 2006

Lksok dksfV;ksa dh lwph %

 

fu;e 3 (i)

dksfV&i

dz0la0

[kaM

Lksok Js.kh

1-

d

lkekU; chekA

2-

p

okLrqfon~

3-

q

vkUrfjd lqlTtkdkj

4-

v

fj;y bLVsV ,tsaV

5-

zzq

Okkf.kfT;d ;k vkS|ksfxd fuekZ.k

6-

zzza

lkbZV QkWjesku

7-

zzzb

Mjsftax

8-

zzzc

losZ{k.k o uDkk fuekZ.k djukA

9-

zzzh

dkWEiysDl dk fuekZ.k

10-

zzzr

fuykehdRrkZ

11-

zzzy

[kku vkSj [kf.kt] rsy ,oa xSl

12-

zzzz

vpy lEifRr dks fdjk;s ij nsukA

13-

zzzza

dk;Z lafonk

fu;e 3 (ii)

 

dksfV -ii

dz0la0

[kaM

Lksok Js.kh

1-

a

LVkWd czksdj

2-

f

dwfj;j

3-

h

dLVe gkml ,tsaV

4-

i

LVhej ,tsaV

5-

j

fDyfuax ,oa QkWjofMZax

6-

l

gokbZ ;k= ,tsaV

7-

m

e.Mi dhij

8-

n

Ik;ZVd lapkyd

9-

o

VSDlh HkkM+snkjh

10-

s

pkVfjr ys[kkdkj@lunh ys[kkdkj

11-

t

Ykxr ys[kkdkj

12-

u

dEiuh lfpo

13-

w

Lkqj{kk ,tsalh

14-

x

dzsfMV jsafVax ,tsalh

15-

y

ekdsZV fjlpZ ,tsalh

16-

z

v.MjjkbVj

17-

zb

QksVksxzkQh

18-

zc

lEesyu dsUnz

19-

zi

fofM;ks fuekZ.k

20-

zj

Lkkm.M fjdkWfMaZx

21-

zn

iksLV lfoZl

22-

zo

Izkkf/kd`r lsok LVsku

23-

zq

lkSUn;Z izlk/ku ikyZj

24-

zr

dkxksZ gS.Mfyax

25-

zt

MkbZ fDyuj

26-

zu

bosaV eSustj

27-

zv

QSku fMtkbuj

28-

zw

gsYFk Dyc o fQVusl lsUVj

29-

zza

LVksj os;jgkmflax

30-

zzc

Okkf.kT; izfk{k.k ,oa dksfpax

31-

zzd

bjsDku dfekfuax ,oa bULVkWysku

32-

zf

bUVjusV dSQs

33-

zzg

izcU/ku] j[k&j[kko ;k ejEefr

34-

zzh

Vsdfudy VsfLVax ,oa vukykfll

35-

zzi

Vsdfudy bULisDku ,oa lfVZfQdsku

36-

zzl

vU; cUnjxkg

37-

zzm

,;jiksVZ izkf/kdkjh

38-

zzn

gokbZ ekxZ }kjk lkekuksa dk ifjpkyu

39-

zzo

O;kikj iznkZuh

40-

zzp

xqM~l VkaliksVZ ,tsalh

41-

zzs

Vksfifu;u iksy

42-

zzt

vkWmVMksj dsVjj

43-

zzv

losZ ,oa ,DlIyksjsku

44-

zzw

i.Mky ,oa kkfe;ku

45-

zzx

VsoYl ,tsalh

46-

zy

QkWjoMZ dkUVsDV

47-

zzzd

fDyfuax

48-

zzze

Dyc vkSj ,lksfl,ku

49-

zzzf

iSdsftax

50-

zzp

VkaliksVZ vkWQ xqM~l bu dkWVsulZ jsy }kjk

 

fu;e 3 (iii) (d)

 

 

dz0la0

[k.M

Lksok Js.kh

1-

zzzo

Ikslsatj bEckfdZax vkWu bUVjuskuy QykbZV

2-

zzzv

dzwt lsok,aW

fu;e 3 (iii) ([k)

 

 

dz0la0

dykSt

Lksok Js.kh

1-

d

lkekU; chek

2-

zzzc

losZ ,oa eki cukuk

3-

zzzr

vkWfDkfu;lZ

fu;e 3 (iii) (x)

 

Js.kh&iii

dz0la0

[k.M

Lksok Js.kh

1-

b

VsfyQksu

2-

c

Ikstj

3-

d

lkekU; chek

4-

e

foKkiu

5-

g

dalfYVax vfHk;ark

6-

k

EkkuokfDr dh fu;qfDr ,oa iznku djuk

7-

r

eSustesaV dulaYVsaV

8-

za

foKku ,oa rduhdh dulayVsaV

9-

zd

Ykht lfdZV

10-

ze

VsfyxzkQ

11-

zf

VsysDl

12-

zg

QSDl

13-

zh

vkWu ykbu bUQkWjesku

14-

zk

Lkwpuk izlkj.k

15-

zl

bU;ksjsal ,Dlhyjh

16-

zm

cSafdax ,.M vU; foRrh; lsok;sa

17-

zp

vksfeVsM

18-

zs

dscy vkWijsVj o ,e,lvks

19-

zx

Tkhou chek

20-

zy

bU;ksjsal vkWDlhyjh ls thou chek

21-

zz

jsy ;k=h ,tsaV

22-

zb

O;kikj vkWDlhyj lsok

23-

ze

QzsUpht lsok

24-

zzj

vksfeVsM

25-

zk

QkWjsDl czksdj

26-

zzr

bUVsysDpqvy izksiVh lsok

27-

zzu

Ikzksxzke fuekZrk

28-

zzz

Ikbiykbu ds }kjk ifjogu

29-

zzc

losZ ,oa eki cukuk

30-

zzzg

eSfyax fyLV dkWIykbku ,.M esfyax

31-

zzzi

jftLVkj  }kjk fuxZr

32-

zzzj

ks;j VkalQj ,tsaV

33-

zzzk

,Vh,e vkWijsku] j[k&j[ko] izca/k

34-

zzzl

fjdHkjh ,tsaV

35-

zzzm

fizUV ehfM;k ds vykos foKkiu LFkku dh fcdzh

36-

zzn

[ksy&dwn ds vykos izk;ksftr djuk

37-

zzzq

O;kikfjd izksRlkgu lsok

38-

zzzr

fuykehdRrkZZ

39-

zzzs

Tku&lEidZ lsok

40-

zzzt

Tkgkt izca/ku lsok

41-

zzzu

bUVjusV VsyhQksuh

42-

zzzw

dszfMV dkMZ@MsfcV dkMZ o vU; Hkqxrku dkMZ